Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs

Deze consultatie betreft het ontwerp van het Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs. De basis voor dit besluit ligt in het akkoord "Investeren in Onderwijskwaliteit 2019-2014 "van de Minister van OCW met de Vereniging van Hogescholen, de VNSU, de LSVB en het ISO over de inzet van studievoorschotmiddelen. Met het besluit wordt het toekennen van kwaliteitsbekostiging mogelijk. Doel van het toekennen van kwaliteitsbekostiging is het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-06-2018
Einddatum consultatie 23-07-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Hogeronderwijsinstellingen i.c. de instellingsbesturen (de bekostigde hogescholen en universiteiten), die kwaliteitsbekostiging kunnen aanvragen; de raden van toezicht en de medezeggenschap die betrokken zullen zijn bij het opstellen van het plan en ook gedurende de uitvoering van het plan betrokken zullen zijn; docenten en de studenten (en het beroepenveld) aan wie de kwaliteitsbekostiging ten goede kan komen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Als een instelling voldoet aan de vereisten, komt zij in aanmerking voor kwaliteitsbekostiging in de periode 2021 tot en met 2024. Studenten en docenten aan een instelling die kwaliteitsbekostiging verkrijgt zullen naar verwachting voordeel ondervinden van de extra middelen die de instelling investeert in het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

Waarop kunt u reageren

De kwaliteitsthema’s docentkwaliteit, onderwijsintensiteit, onderwijsdifferentiatie en studiesucces, genoemd in voorgesteld artikel 4.29, vloeien rechtstreeks voort uit de grondslag van het besluit en kunnen daarom niet worden gewijzigd.
Voor het overige kan op alle onderdelen van het ontwerpbesluit worden gereageerd, met dien verstande dat de inhoud van het ontwerpbesluit is opgesteld overeenkomstig het akkoord “Investeren in onderwijskwaliteit 2019 – 2024” van de minister van OCW met de Vereniging Hogescholen, de VSNU en studentenorganisaties LSVb en ISO, waaraan deze partijen zich reeds hebben gecommitteerd. (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/04/09/investeren-in-onderwijskwaliteit-kwaliteitsafspraken-2019-2024)

Downloads

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling wetten.overheid

Bron: wetten.overheid.nl