Lagere regelgeving Publiekrechtelijke omvorming ProRail

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bereidt de omvorming voor van de B.V. ProRail naar een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) met eigen rechtspersoonlijkheid. Hiertoe is eerder het wetvoorstel Publiekrechtelijke omvorming ProRail geconsulteerd. Dit wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer (zie "Overige documenten"). IenW heeft de lagere regelgeving ter uitvoering van het wetvoorstel uitgewerkt. Deze lagere regelgeving ligt nu ter consultatie voor.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-02-2020
Einddatum consultatie 30-03-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 10150
Onderwerpen Spoor

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De doelgroepen die door de regeling worden geraakt zijn:
• ProRail;
• De ministeries van IenW en BZK;
• De Autoriteit Consument en Markt;
• Spoorwegondernemingen;
• Decentrale overheden.

Doel van de regeling:
De lagere regelgeving van de Publiekrechtelijke Omvorming ProRail werkt de delegatiegrondslagen van het wetsvoorstel nader uit. Dit betreft:
• de taken van ProRail;
• de prestatiegebieden met betrekking tot de wettelijke taken;
• de voorwaarden voor werken voor derden, de uitzonderingen op de volledige doorbelasting van kosten en risico’s voor werken voor derden en de uurtarieven;
• categoriale uitzonderingen op de instemmingsverplichting voor overige activiteiten en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden;
• de planning- en controlcyclus;
• de beslissingen die vooraf ter instemming moeten worden voorgelegd aan de minister of de raad van toezicht;
• informatieverstrekking en evaluaties.

De prestatiegebieden voor de wettelijke taken zijn vastgelegd in de lagere regelgeving. In een beleidsregel worden de hieraan verbonden kernprestatie-indicatoren (kpi’s) vastgelegd. In 2021, het beoogde eerste jaar van het zbo ProRail, wordt de huidige set met kpi’s gehanteerd, zoals vastgesteld in de goedkeuring van het beheerplan van ProRail voor 2020-2021. Kpi’s voor latere jaren kunnen gewijzigd worden naar aanleiding van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, bijvoorbeeld naar aanleiding van de midterm review van de huidige beheerconcessie van ProRail. Eventuele wijzigingen komen tot stand in nauw overleg tussen IenW, ProRail en bij gezamenlijke kpi’s waar ook NS aan moet voldoen, ook met hen. Voordat de gewijzigde kpi’s in een beleidsregel landen, zal de minister deze bij belanghebbenden consulteren.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De omvorming van de B.V. ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan heeft met name gevolgen voor de verhouding tussen de minister van IenW en ProRail. ProRail krijgt met de omvorming naar een publiekrechtelijke organisatie wettelijke taken toebedeeld. Dit betekent niet dat ProRail ten aanzien van die taken veel nieuwe bevoegdheden krijgt. De wettelijke taken worden grotendeels door middel van privaatrechtelijke overeenkomsten uitgevoerd. Dat is vergelijkbaar met hoe ProRail dat op dit moment in het kader van de beheerconcessie ook doet. Er wordt slechts één publiekrechtelijke bevoegdheid aan ProRail toegekend, die nu reeds in mandaat door ProRail worden uitgeoefend. De verhouding tussen ProRail en de sector wijzigt door de omzetting daarom alleen ten aanzien van die ene bevoegdheid.
De omvorming heeft geen gevolgen voor reizigers. Ook voor de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van het personeel van ProRail heeft de omvorming tot zbo geen gevolgen.

Waarop kunt u reageren

U kunt van 17 februari tot en met 30 maart 2020 via deze website uw reactie geven. Uw reactie wordt gevraagd op de drie onderdelen van de lagere regelgeving:
- het concept Besluit taken ProRail;
- het concept Besluit tot wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met de wet publiekrechtelijke omvorming ProRail;
- de concept Regeling sturing van en toezicht op ProRail.

U kunt niet meer reageren op het bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

De consultatie van het Wetsvoorstel

Bron: www.internetconsultatie.nl

Kamerstuk Reactie op consultatie van lagere regelgeving Publiekrechtelijke omvorming ProRail

Bron: www.tweedekamer.nl