Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Loodsplichtbesluit 2020 en Loodsplichtregeling 2020 in verband met flexibilisering van de loodsplicht

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat herziet de loodsplicht (Loodsplicht nieuwe stijl). Kapiteins van zeeschepen zijn bij binnenkomst of vertrek uit een zeehaven verplicht om van de diensten van een loods gebruik te maken. Van deze loodsplicht is in bepaalde gevallen een vrijstelling of ontheffing mogelijk. Uitgangspunt van de herziening is uniformering en actualisering van de systematiek van vrijstellingen en ontheffingen van de loodsplicht.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-06-2018
Einddatum consultatie 13-09-2018
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 2908
Onderwerpen Scheepvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt:
• Reders;
• Kapiteins;
• Loodsen;
• rijkshavenmeesters.

Doel van de regeling:
Meer uniformering brengen in de loodsplichtvrijstellingen en ontheffingen, maar met behoud van maatwerk per zeehaven(regio). Dit wordt gerealiseerd met de invoering van een PEC-regime (Pilotage Exemption Certificate), net als in andere Europese landen. Daarnaast wordt de regelgeving toekomstbestendig gemaakt door onder meer de aanpassing en verruiming van het vrijstellingsregime voor werkschepen (zoals baggerschepen) en de actualisering van de omschrijving van het loodsplichtig vaarwater. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de regelgeving overzichtelijker te maken door de inhoudelijke bepalingen per zeehavenregio te groeperen. Deze voorstellen hebben geen gevolgen voor het huidige niveau van veiligheid.

Uitzondering:
Deze conceptregelgeving geldt niet voor schepen op de Westerschelde. Op grond van het Scheldereglement (een verdrag met Vlaanderen), is daar namelijk een apart loodsplichtregime van toepassing. Nadat de hierboven genoemde Nederlandse regelgeving is afgerond, zal de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart (PC) worden voorgesteld ook de loodsplichtregelgeving voor schepen op de Westerschelde aan te passen. De Nederlandse inzet daarbij zal zijn om zoveel mogelijk van het Nederlandse regime over te nemen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Deze regelgeving heeft geen gevolgen voor burgers, de overheid en voor het milieu. Er zijn wel gevolgen voor bedrijven. Deze gevolgen zijn (inclusief berekeningen) in hoofdstuk 3 van de Nota van toelichting bij het Loodsplichtbesluit 2020 opgenomen. In de beantwoording van de zeven vragen van het Integraal Afwegings Kader is daarvan een samenvatting gegeven. De beantwoording van de IAK-vragen zijn opgenomen bij de documenten.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden en belanghebbenden kunnen bij hun reactie het hele Loodsplichtbesluit 2020 en de hele Loodsplichtregeling 2020 (te vinden onder overige documenten) betrekken.
Uw reactie kunt u tot en met 13 september 2018 indienen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekijkt uw opmerkingen zorgvuldig en tracht hiermee waar mogelijk de wetgeving te verbeteren.

Het bijbehorende wetsvoorstel is vanaf 27 juni 2016 via het internet geconsulteerd. Onderaan deze pagina onder het kopje 'externe bronnen' vindt u een link naar deze consultatie. Daar vindt u ook de reacties die ontvangen zijn op het wetsvoorstel. Een antwoord van het ministerie op de reacties die zijn ingediend bij het wetsvoorstel is nog niet beschikbaar. Deze geeft het ministerie samen met de reacties op het concept Loodsplichtbesluit 2020 en concept Loodsplichtregeling 2020. Een aantal reacties op het wetsvoorstel is reeds verwerkt in het voorstel voor het Loodsplichtbesluit 2020en de Loodsplichtregeling 2020.

Voor de volledigheid wordt hier ook nog ingegaan op het vervolg van de wetgevingsprocedure van het wetsvoorstel. Nadat de internetconsultatie van het Loodsplichtbesluit 2020 en de Loodsplichtregeling 2020 is afgerond en de reacties verwerkt zijn, wordt het wetsvoorstel en de bijbehorende Memorie van Toelichting, in lijn gebracht met het concept Loodsplichtbesluit 2020 en Loodsplichtregeling 2020 zoals die op dat moment luiden. Pas daarna wordt het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden ten behoeve van de parlementaire behandeling.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Consultatie wetsvoorstel flexibilisering loodsplicht

Bron: www.internetconsultatie.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

publicatie in staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling