Integratie van lwoo en pro in passend onderwijs

Consultatie betreffende de inpassing van het leerwegondersteunend onderwijs (hierna: lwoo) en praktijkonderwijs (hierna: pro) in het stelsel van passend onderwijs.
Op de website www.passendonderwijs.nl is meer te lezen over passend onderwijs.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-11-2013
Einddatum consultatie 01-01-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Organisatie en beleid Overige vormen van onderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit wetsvoorstel vormt een uitwerking van het in het regeerakkoord van het kabinet Rutte II opgenomen voornemen om lwoo en pro onder te brengen in het stelsel van passend onderwijs.

Samenwerkingsverbanden worden met ingang van de wet passend onderwijs verantwoordelijk voor toewijzing en bekostiging van zware onderwijsondersteuning. Door lwoo en pro toe te voegen aan het stelsel van passend onderwijs worden samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor alle onderwijsondersteuning.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Samenwerkingsverbanden vo, vo-scholen, ouders en leerlingen (met een ondersteuningsbehoefte)

Verwachte effecten van de regeling

Samenwerkingsverbanden van scholen: Door lwoo en pro toe te voegen aan het stelsel van passend onderwijs worden samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor alle onderwijsondersteuning en kunnen ze bij toewijzing integraal afwegen.

(Ouders van) leerlingen: Doordat de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk worden voor alle onderwijsondersteuning vervalt het risico dat samenwerkingsverbanden en RVC’s de verantwoordelijkheid voor ondersteuning van een leerling op elkaar afschuiven. Verder verandert er voor (ouders van ) leerlingen weinig, tenzij een samenwerkingsverband kiest voor een opting out. Bij een opting out kan een samenwerkingsverband de criteria voor lwoo en pro zelf bepalen, wat gevolgen kan hebben voor de toelaatbaarheid tot het pro of aanwijzing op het lwoo.

Scholen: Scholen die lwoo en pro aanbieden gaan niet langer een indicatie aanvragen bij een RVC, maar vragen een ondersteuningstoewijzing voor lwoo of pro aan bij het samenwerkingsverband. Per samenwerkingsverband is het budget voor lwoo en pro gemaximeerd. Als samenwerkingsverbanden meer ondersteuning toewijzen dan dat er budget beschikbaar is, worden alle schoolbesturen binnen de grenzen van het samenwerkingsverband gekort op de lumpsum.

Doel van de consultatie

Met de consultatie wordt iedere belanghebbende en/of geïnteresseerde in de gelegenheid gesteld op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting reactie te geven.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het conceptwetsvoorstel en de memorie van toelichting.