Wet maatregelen middenhuur

Met de Wet maatregelen middenhuur worden twee belemmeringen rondom middenhuur weggenomen. Ten eerste wordt verduidelijkt dat gemeenten de huisvestingsverordening kunnen inzetten om woningen in het middenhuursegment toe te wijzen. Ten tweede wordt de markttoets voor woningcorporaties vereenvoudigd, zodat zij gemakkelijker middenhuurwoningen kunnen bouwen als dat op lokaal niveau gewenst is.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-03-2018
Einddatum consultatie 09-04-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Bouwen en verbouwen Huren en verhuren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

* woningcorporaties
* gemeenten
* marktpartijen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De voorgestelde vereenvoudigen leiden tot meer duidelijkheid voor gemeenten, meer transparantie bij plannen voor middenhuur, versnelde procedures en een verduidelijkte regelstructuur.

Waarop kunt u reageren

Er kan gereageerd worden op het gehele wetsvoorstel.

Voor de markttoets worden drie trajecten gestart, die samen zorgen voor de gewenste vereenvoudigingen. Vanwege de noodzaak om snel te komen tot meer middenhuurwoningen op plekken waar dit lokaal gewenst is, worden de trajecten zo snel mogelijk in behandeling gebracht. Ze hangen echter wel samen.

De trajecten zien er als volgt uit:

* Wijziging Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (voorgenomen inwerkingtreding: voorjaar 2018) – bijstelling rendementseis op projectniveau;
* Wijziging Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (voorgenomen inwerkingtreding: najaar 2018): uitzondering voor werkzaamheden waarvoor geen marktinteresse is;
* Wet maatregelen middenhuur (indiening voorjaar 2018): verduidelijking van de regels voor huisvestingsverordening en markttoets, rendement op portefeuilleniveau, versnellen van de procedure.

Onderdeel van de wijziging van de Woningwet is een uitwerking in nadere regelgeving. Om een compleet beeld te geven van de voorgestelde wijzigingen, is een conceptversie van deze regelgeving toegevoegd als bijlage. Deze conceptversie kunt u betrekken bij de reactie op het wetsvoorstel.

Downloads

Overige documenten

  • Proeve van BTIV Maatregelen middenhuur per 1/7/19

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Woningwet

Bron: wetten.overheid.nl

Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Bron: wetten.overheid.nl

Kamerbrief kabinetsreactie rapport 'Samen bouwen aan middenhuur'

Bron: www.rijksoverheid.nl

Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Bron: wetten.overheid.nl