Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet Nationaal Groeifonds

De internetconsultatie voor de Instellingswet voor een begrotingsfonds voor het Nationaal Groeifonds.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-04-2021
Einddatum consultatie 03-05-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Keten-ID 12439
Onderwerpen Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Partijen die een voorstel voor het Nationaal Groeifonds willen ontwikkelen op het terrein van kennisontwikkeling, infrastructuur en R&D en innovatie. Dat zijn onder andere ministeries, medeoverheden, ondernemers, bedrijven en kennisinstellingen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De wet zal tot additionele investeringen in het toekomstig verdienvermogen van Nederland leiden, op de terreinen kennisontwikkeling, infrastructuur en R&D en innovatie. Het onderhavige wetsvoorstel leidt naar verwachting niet direct tot extra financiële uitgaven bij het Rijk of bij medeoverheden. Reden is dat het onderhavig wetsvoorstel uitsluitend de omvorming van de niet-departementale begroting tot een begrotingsfonds voor het Nationaal Groeifonds regelt. Dit wetsvoorstel brengt daarom geen wijziging aan in de rechten of verplichtingen van medeoverheden, burgers of bedrijven. Bestaande bestuurlijke afspraken en ook de taakverdeling tussen het Rijk en de medeoverheden veranderen niet. Het wetsvoorstel heeft daarmee geen gevolgen voor de bestuurlijke en financiële verhoudingen als bedoeld in artikel 2 van de Financiële-verhoudingswet.

Het onderhavige wetsvoorstel heeft geen directe gevolgen voor de regeldruk voor burgers. Dit wetsvoorstel maakt het voor veldpartijen, dat wil zeggen ondernemers, (mkb-)bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen, mogelijk om investeringsvoorstellen in te dienen. Bedrijven die een aanvraag willen indienen zullen een voorstel moeten indienen op basis van een vooraf vastgesteld format, die een onder andere een analyse bevat van de effecten van het voorstel. De eenmalige kosten die hieraan zijn verbonden zijn naar verwachting verwaarloosbaar. De gemiddelde doorlooptijd van een aanvraag via de niet-departementale route bedraagt naar verwachting tien maanden, bestaande uit 6 maanden die de indieners nodig zullen hebben om de voorstellen uit te werken (voorstelontwikkeling) en 4 maanden die na indiening nodig zijn voor zowel de technische als inhoudelijke beoordeling tot aan het definitieve subsidiebesluit.

Partijen waaraan gelden zijn toegekend, zullen na goedkeuring van hun ingediende investeringsvoorstel moeten rapporteren over de voortgang en resultaten van het programma of project.

Waarop kunt u reageren

Er kan op alle onderdelen gereageerd worden

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling