Wetsvoorstel natuurcompensatiebank

Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet in verband met het opnemen van regels over het registreren, reserveren en toedelen van maatregelen ter compensatie van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden van stikstofdepositie veroorzaakt door projecten van groot openbaar belang

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-11-2020
Einddatum consultatie 23-12-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Natuur- en landschapsbeheer

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Rijk
Waterschappen
Natuur beherende organisaties
Provincies
Gemeenten

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door de natuurcompensatiebank wordt een positief milieueffect bereikt, doordat compensatienatuur op voorraad en op een gecoördineerde en gebundelde manier wordt gerealiseerd. Een voorlopig beschermingsregime wordt van kracht, zodra natuurmaatregelen worden opgenomen in de natuurcompensatiebank.

Projecten van Rijk en waterschappen, met een dwingende reden van groot openbaar belang worden met de natuurcompensatiebank geholpen om te voldoen aan de vergunningseisen van de Wet natuurbescherming. Het gaat om projecten die leiden tot een toename van stikstofdepositie en daardoor significant negatieve effecten kunnen hebben op beschermde Natura 2000-waarden. Prioritair gaat het om projecten die een veiligheidsbelang vertegenwoordigen.

De uitvoering van de natuurcompensatiebank wordt naar verwachting belegd bij een bestaande aan het Rijk verbonden uitvoeringsorganisatie. Het budget bedraagt eenmalig 125 miljoen euro, dat hoofdzakelijk zal worden besteed aan het realiseren van compensatienatuur.

Waarop kunt u reageren

Op alle documenten kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen