NFP wijziging 700MHz

Het ontwerpbesluit Nationaal Frequentieplan wijziging 700 MHz band wordt ter inzage gelegd om eenieder de gelegenheid te bieden opmerkingen over het wijzigingsbesluit in te dienen en de frequentietabel te controleren op de correcte vermelding van rechten. Daaraan verbonden wordt de ontwerpvergunning voor installaties ter zee geconsulteerd; deze vergunningen worden vergund via het verdeelmechanisme ‘verdeling op afroep’ (VoA).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-09-2019
Einddatum consultatie 28-10-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Doelgroepen van het Nationaal Frequentieplan zijn partijen met spectrumgebruiksrechten (vergunningen) en partijen voor wie het NFP gebruiksrechten vastlegt zoals: Aanbieders van mobiele communicatie, omroepaanbieders, satellietcommunicatieaanbieders, exploitanten van straalverbindingen, overheidspartijen die frequenties gebruiken voor publieke taken, spectrumgebruikers in de lucht- en scheepvaart, bedrijven met netwerken voor eigen bedrijfstoepassingen, radiozendamateurs, fabrikanten van apparatuur die gebruik maakt van het spectrum (met of zonder vergunning), etcetera.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Deze NFP wijziging betreft de 700 MHz-band. Er zijn eerder wijzigingen in deze band geconsulteerd geweest als onderdeel van NFP-wijzigingspakket 2018-1. De reacties daarop hebben tot dusdanige aanpassingen geleid dat ten behoeve van een zorgvuldige besluitvorming is gekozen om het aangepaste ontwerpbesluit te consulteren alvorens het vast te stellen.
In het besluit worden wijzigingen gemaakt in de bestemming van de frequenties van 698 MHz tot 791 MHz. Daarbij wordt voor de frequenties 698-733 MHz en 753-790 MHz de bestemming mobiele communicatie toegevoegd. Het bestaande gebruik van die frequenties voor omroep wordt nog slechts toegestaan tot 1 januari 2020. Tevens wordt er een geografische splitsing aangebracht tussen het gebruik van deze frequenties op land en in de territoriale wateren enerzijds, en op installaties ter zee anderzijds; voor dit laatste wordt een bijgevoegde ontwerpvergunning geconsulteerd. Het bestaande gebruik voor laagvermogen audioverbindingen (PMSE) blijft toegestaan, maar het aantal beschikbare frequenties hiervoor wordt door de bestemmingswijzigingen beperkter. Ten behoeve van (mogelijk) toekomstig gebruik van frequenties door het Ministerie van Justitie en Veiligheid worden er reeds frequenties aangewezen.

Waarop kunt u reageren

Er kan op alle onderdelen worden gereageerd, dwz zowel op het ontwerpbesluit wijziging Nationaal Frequentieplan als op de ontwerpvergunning installaties ter zee.

Downloads

Overige documenten

  • ontwerpvergunning installaties ter zee VoA

  • Q&A’s 23 sept 2019

Externe bronnen

Nationaal FrequentiePlan actueel

Bron: wetten.overheid.nl

Regeling Verdeling op Afroep (VoA)

Bron: wetten.overheid.nl