Wetsvoorstel notificatieregeling oplaadpunten VvE's

Dit wetsvoorstel neemt belemmeringen weg bij de plaatsing van oplaadpunten bij Verenigingen van Eigenaars. Indien appartementseigenaars een oplaadpunt op een individueel parkeervak of op een gemeenschappelijke parkeergelegenheid willen plaatsen, moet het VvE-bestuur hiervan in kennis worden gesteld; de notificatie. De notificatie vervangt de benodigde toestemming van de VvE voor het plaatsen van een oplaadpunt, indien het oplaadpunt volgens de voorwaarden uit de notificatieregeling is geplaatst.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-07-2021
Einddatum consultatie 06-09-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

VvE-bestuurders, individuele appartementseigenaars, beheerders, woningcorporaties, particuliere verhuurders, het notariaat, advocaten, verzekeraars, juristen en banken.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Dit wetsvoorstel leidt op zichzelf niet tot een toename van regeldruk, omdat de bijbehorende voorwaarden bij Algemene Maatregel van Bestuur worden uitgewerkt. Ter vaststelling van de regeldruk is om die reden de regeldruk berekend aan de hand van minimale en maximale scenario’s. Daarbij zijn de voorbeelden van voorwaarden, zoals genoemd in paragraaf 3.5 van deze memorie van toelichting, als uitgangspunt genomen. Deze voorwaarden moeten nog nader ingevuld en geconcretiseerd worden bij het opstellen van de AMvB. De lastendruk zal dan opnieuw berekend worden.
De invoering van de notificatieplicht zorgt voor een vermindering van de structurele regeldruk voor VvE-besturen en appartementseigenaars als het gaat om de besluitvorming. Dit komt doordat er geen besluit meer nodig is van de vergadering van eigenaars om een oplaadpunt te plaatsen.

Waarop kunt u reageren

Deze consultatie vindt plaats om appartementseigenaars, verhuurders, VvEs, en andere burgers en bedrijven te informeren over dit wetsvoorstel. Er kan op het gehele wetsvoorstel worden gereageerd. Doel is het wegnemen van belemmeringen bij de plaatsing van oplaadpunten voor elektrische voertuigen op parkeervoorzieningen die in beheer zijn van VvE’s. Daarmee wordt de uitrol van laadinfrastructuur bij VvE’s bespoedigd, zodat bij wordt gedragen aan het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord (Nationale Agenda Laadinfrastructuur).

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording IAK-vragen notificatieregeling oplaadpunten verenigingen van eigenaars

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

  • EffectenToets

    Oplegnotitie Sira Consulting regeldrukonderzoek notificatieregeling oplaadpunten VvE's

Overige documenten

  • Rapport Sira Consulting regeldrukonderzoek notificatieregeling oplaadpunten VvE's