Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

AMvB ter uitvoering van het NRF

Geconsulteerd wordt het ontwerp van een Algemene Maatregel van Bestuur ter uitvoering van het wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet, in verband met de implementatie van het gewijzigd Europees regelgevend kader voor elektronische communicatie

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-03-2011
Einddatum consultatie 22-04-2011
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De regeling dient ter vervolmaking van de implementatie van het gewijzigde Europees regelgevend kader voor elektronische communicatie (NRF). In hoofdzaak wordt in de implementatie van het NRF voorzien door het wetsvoorstel “Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen” (Kamerstukken 2010/2011, 32549). Op een aantal punten is daarnaast wijziging van het Besluit Interoperabiliteit, het Besluit randapparaten en radioapparaten 2007, het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen, het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet en het Besluit voorwaardelijke toegang nodig om de implementatie van het NRF te vervolmaken.
De voornaamste wijzigingen betreffen:
1. het Besluit Interoperabiliteit, t.a.v. de toegang en het gebruik van nummers binnen de EU;
2. het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen, t.a.v. de aanwijzing van een aantal diensten om gelijkwaardige toegang voor gehandicapte gebruikers te realiseren, het stellen van eisen betreffende de kwaliteit en betaalbaarheid van die diensten en de uitwerking van het omslagstelsel voor de vergoeding van de opgedragen diensten;
3. wijziging van het Frequentiebesluit 2011, ter uitwerking van de gedwongen verkoop van (delen van) frequentievergunningen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanbieders en consumenten van elektronische communicatiediensten, in het bijzonder aanbieders en gebruikers van diensten voor gehandicapte gebruikers, houders van vergunningen voor het gebruik van frequentieruimte

Verwachte effecten van de regeling

Betere waarborging van de toegang tot en het gebruik van diensten m.b.v. nummers uit een nummerplan binnen de EU, toegang voor gehandicapte gebruikers tot een tekst- en een beeldbemiddelingstdiensten en een abonnee-informatiedienst, die aan eisen m.b.t. kwaliteit en betaalbaarheid voldoen, een uitgewerkt omslagstelsel voor vergoeding van de universele dienst en een grondslag voor de uitwerking van de gedwongen verkoop van frequentievergunningen.

Doel van de consultatie

In kaart brengen van reacties van belangstellenden, verwerven van draagvlak voor deze regeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De gehele regeling met inbegrip van de Nota van Toelichting.

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht