Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Omgevingsregeling

Reactie

Naam de Ruimtemaker (drs F.G.J. Soeterbroek)
Plaats Utrecht
Datum 8 maart 2019

Vraag1

U wordt uitgenodigd te reageren op alle onderdelen van de Omgevingsregeling.

Zoals eerder omschreven vormen de meet- en rekenregels over decentraal gereguleerde activiteiten (hoofdstuk 6) een uitzondering. Deze regels behoren tot de Invoeringsregeling en zijn ten ter informatie in deze consultatieversie van de Omgevingsregeling opgenomen.
Ik hou mij beroepsmatig en als actief inwoner van mijn eigen stad Utrecht bezig met het vraagstuk van omgevingsbeleid en lokale democratie. Ik maak mij ernstige zorgen over het vrijblijvende karakter van de participatie zoals die in de wet en de regelingen is vastgelegd.
Die zullen vooral uitpakken als kans voor de meest machtige partijen in de markt waarbij bewoners en lokale initiatiefnemers het nakijken hebben. Extra waarborgen voor de kwaliteit van de democratische besluitvorming zijn daarom nodig. Ik bepleit:
1. Een regierol voor de gemeente voor de participatie bij een initiatief of een plan met een grote impact op de leefbaarheid en de omgevingskwaliteit. Derhalve worden vanuit de wet en daaruit voortvloeiende regelingen geen beperkingen gesteld aan de mogelijkheden van decentrale overheden om extra eisen te stellen aan de kwaliteit van de participatie en het democratische gehalte van de besluitvorming.
2. Als uitgangspunt hanteren dat bewonersparticipatie plaatsvindt in een zo vroeg mogelijke fase van planvorming, dat wil zeggen dat de inhoud van het plan waarvoor een vergunning zal worden gevraagd nog wezenlijk beïnvloed kan worden.
3. Eisen ten aanzien van openbaarheid, reikwijdte, transparantie en kenbaarheid van het participatieproces
4. Verplichting voor de betrokken overheden om een regeling te treffen die bewoners de mogelijkheid biedt zich door deskundigen te laten ondersteunen.
5. Een rol voor de gemeentelijke adviescommissie om in een vroeg stadium, en in relatie tot het participatievereiste, vorm te geven aan een zogenoemd meerwaardeproces.
6. De verplichting tot het in dialoog met belanghebbende burgers uitvoeren van een omgevingsimpactscan bij ieder initiatief of project waarvoor een vergunning wordt gevraagd.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht