Omgevingsregeling

De Omgevingsregeling bevat regels die nodig zijn voor de toepassing van de Omgevingswet en de daarbij behorende vier algemene maatregelen van bestuur: het Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Het gaat daarbij om locatie gebonden, uitvoeringstechnische, administratieve of meet- en rekentechnische voorschriften. De Omgevingsregeling is onderdeel van het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-02-2019
Einddatum consultatie 08-03-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Defensie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 8750
Onderwerpen Afval Bodem Energie Geluid Lucht Stoffen Water Ruimtelijke ordening Waterkeringen en waterbeheer Luchtvaart Scheepvaart Weg Cultuur Bouwnijverheid Industrie Organisatie en beleid Bouwen en verbouwen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven, gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het doel van de stelselherziening is om te komen tot een nieuw stelsel met één consistente, bruikbare set aan instrumenten, regels, procedures en normen. Dit nieuwe stelsel moet ruimte geven voor ontwikkeling en moet waarborging bieden voor kwaliteit.

De Omgevingsregeling bevat uitvoeringstechnische regels voor het gebruik van de Omgevingswet en de vier bijbehorende algemene maatregelen van bestuur in de praktijk. Deze regels gaan over zes onderwerpen: de aanwijzing en geometrische begrenzing van locaties, regels voor het uitvoeren van activiteiten, gegevensverstrekking bij vergunningverlening, meet- en rekenregels voor besluiten, monitoring en informatie en financiële bepalingen.

De Omgevingsregeling draagt bij aan de verbeterdoelen van de vernieuwing van het omgevingsrecht door met name het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van de regelgeving. Tevens draagt het bij aan een samenhangende benadering van de leefomgeving. De winstpunten van de regeling zijn: gebruiksgemak, harmonisatie, minder lasten voor de initiatiefnemer en overheden en versnelling van besluitvorming.

Verdere informatie vindt u onderaan deze pagina in de bijgevoegde samenvatting.

Waarop kunt u reageren

De consultatie van de Omgevingsregeling bestaat uit drie onderdelen.
Onderdeel 1 - Ontwerp regeling (tekst)
Onderdeel 2 - Ontwerp toelichting (algemeen deel & artikelsgewijs)
Onderdeel 3 - Aanwijzing en geometrische begrenzing van locaties

U kunt op alle drie de onderdelen van de Omgevingsregeling reageren.
In een separaat bestand zijn instructies opgenomen om te reageren op de geometrische begrenzing van locaties.

Let op: Uitzondering is hoofdstuk 6, te weten de meet- en rekenregels decentraal gereguleerde activiteiten. Deze regels zijn ter informatie in deze consultatieversie van de Omgevingsregeling opgenomen, omdat dat bijdraagt aan een beter begrip van de systematiek van deze regeling. Deze regels en toelichting zullen op een later moment ook onderdeel zijn van (de consultatie van) de Invoeringsregeling. Dit onderdeel maakt nu officieel geen onderdeel uit van deze consultatie maar u kunt er wel op reageren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Omgevingswetportaal

Bron: www.omgevingswetportaal.nl