Ministeriele regeling omgevingsregime hoofdspoorwegen

In onderhavige ontwerpregeling worden regels voor de vrijstelling van de vergunningplicht van artikel 19 van de Spoorwegwet voor bepaalde activiteiten langs de hoofdspoorwegen geregeld. Daarbij worden algemene regels en verplichtingen geformuleerd, die als voorwaarden gelden voor de vrijstelling.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-03-2016
Einddatum consultatie 12-04-2016
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Spoor

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Op grond van artikel 19 van de Spoorwegwet is het verboden om zonder vergunning gebruik te maken van de hoofdspoorweg en de daarnaast gelegen gronden. Uit een evaluatie van de spoorwetgeving bleek dat de vergunningplicht een onnodig algemeen en breed toepassingsbereik had. Op onderdelen leidde dit tot onnodige lasten voor burgers, bedrijfsleven en overheid. In de wet is de mogelijkheid gecreëerd om bij ministeriële regeling een vrijstelling te verlenen voor de vergunningplicht van artikel 19.

Doel van de regeling is het verminderen van lasten voor zowel de vergunningverlener als de vergunningplichtigen.

De beoogde datum van inwerkingtreding van deze regeling is 1 juli 2016. De regeling zal na een jaar geëvalueerd worden met aandacht voor de effecten van de algemene regels, zowel vanuit het oogpunt van lastenvermindering als risicobeheersing. Ook zal worden bezien of er meer categorieën activiteiten zijn, die kunnen worden verricht zonder melding. Tot slot zullen de handhavingaspecten in de praktijk worden belicht.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Deze vrijstelling betreft zowel burgers, het bedrijfsleven, evenals de vergunningverlenende instantie en toezichthouder ProRail en de handhavende instantie de Inspectie van Leefomgeving en Transport.

Verwachte effecten van de regeling

Deze regeling brengt een lastenvermindering met zich mee, voor de burger, het bedrijfsleven en de overheid. Naar schatting hoeven er per jaar ongeveer 1100 vergunningen minder te worden verstrekt, doordat gewerkt kan worden met algemene regels. Op termijn zal bezien worden of voor meer activiteiten de melding kan worden afgeschaft om de administratieve lasten en regeldruk verder te verminderen.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belangstellenden en betrokkenen te informeren en de gelegenheid te bieden een reactie te geven op de ontwerpregeling en toelichting.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen en de toelichting is een reactie mogelijk.

Meer informatie