Omvorming van de salderingsregeling voor kleinverbruikers

Het wetsvoorstel maakt de afbouw van de salderingsregeling mogelijk. De salderingsregeling stimuleert investeringen in zonnepanelen door huishoudens en MKB bedrijven. Het wetsvoorstel wijzigt de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag zodat de afbouw vanaf 1 januari 2023 kan starten. Ook introduceert het wetsvoorstel een verplichting voor kleinverbruikers om een meetinrichting te hebben die de afname en invoeding van elektriciteit op het net apart kan meten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-10-2019
Einddatum consultatie 25-11-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Financiën
Onderwerpen Overige economische sectoren Belasting Energie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Kleinverbruikers
Huishoudens
MKB

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De omvorming van de salderingsregeling betreft een afspraak uit het Regeerakkoord van 10 oktober 2017. Het besluit om de omvorming van de salderingsregeling vorm te geven door deze geleidelijk af te bouwen vanaf 1 januari 2023 tot 1 januari 2031 vindt u in de kamerbrief van 25 april 2019 (zie ook Externe bronnen hieronder). Het wetsvoorstel maakt deze afbouw mogelijk.

De afbouw betekent dat voor kleinverbruikers, vanaf 1 januari 2023, de invoeding van elektriciteit op het net niet langer volledig tegen hun afname van elektriciteit van het net wordt gesaldeerd. In plaats daarvan wordt nog een percentage van de elektriciteit die op het net wordt ingevoed gesaldeerd met de afname van dat net via dezelfde aansluiting. Dit percentage wordt geleidelijk afgebouwd naar nul op 1 januari 2031. De hoogte van het percentage per jaar is opgenomen in artikel 50, tweede lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag. Het wetsvoorstel bevat nog niet de definitieve percentages voor de afbouw omdat deze pas op basis van de Klimaat- en Energie Verkenning 2019 (KEV2019) kunnen worden vastgesteld. Deze KEV2019 verschijnt naar verwachting op vrijdag 1 november 2019.

Bovendien is voor deze afbouw nodig dat alle kleinverbruikers een meetinrichting hebben die de afname en invoeding van elektriciteit op het net apart kan meten. Met dit wetsvoorstel wordt daarom vanaf 1 januari 2021 verplicht dat kleinverbruikers zo een meetinrichting hebben. De verwachting is nu dat eind 2020 circa 80% van alle kleinverbruikers over een slimme meter beschikt als resultaat van de huidige aanbieding van de slimme meter door de netbeheerders aan alle kleinverbruikers. De resterende circa 20% die op 1 januari 2021 niet een slimme meter hebben, zal tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2023 een aanbod van hun netbeheerder krijgen om een geschikte meter te laten installeren die aan de verplichting voldoet dat afname en invoeding apart kan worden gemeten.

Waarop kunt u reageren

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over de voorgenomen aanpassing van de regelgeving en hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel.

Via deze internetconsultatie kunt u reageren op:
- de wijze waarop de salderingsregeling tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2031 geleidelijk wordt afgebouwd, en
- de vormgeving van de verplichting voor kleinverbruikers voor het hebben van een meetinrichting die afname en invoeding van elektriciteit apart kan meten.

Downloads

  • Concept regeling

    Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de omvorming van de salderingsregeling voor kleinverbruikers

  • Ontwerp toelichting

    Toelichting bij Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de omvorming van de salderingsregeling voor kleinverbruikers

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Externe bronnen

Kamerbrief Nadere uitwerking van afbouw van salderingsregeling

Bron: www.tweedekamer.nl

Kamerbrief Omvorming salderen

Bron: www.rijksoverheid.nl