Modernisering Onderwijstijd VO

Modernisering van de onderwijstijdnormen in het voortgezet onderwijs stelt scholen beter in staat onderwijstijd flexibel in te plannen en maatwerk te bieden. De huidige urennorm per leerjaar en per leerling wordt vervangen door een urennorm per opleiding. Ook de dagennorm wordt vereenvoudigd. Het aantal onderwijsdagen blijft minimaal 189 per schooljaar.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-01-2014
Einddatum consultatie 14-02-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De modernisering Onderwijstijd heeft als doel aan te sluiten bij de kwalitatieve ambities voor het voortgezet onderwijs van het kabinet. Met de gemoderniseerde en vereenvoudigde wettelijke kaders voor onderwijstijd zullen scholen beter in staat zijn leerlingen maatwerk en differentiatie aan te bieden en aandacht te geven aan excellentie.

Met de modernisering krijgen schoolleiders, in overleg met de medezeggenschapsraad, meer beleidsvrijheid ten aanzien van invulling, spreiding en planning van onderwijstijd.

De urennorm per leerjaar per leerling, waar veel discussie over is (geweest), wordt vervangen voor een urennorm per opleiding. Hierdoor hebben scholen meer mogelijkheden om de uren over de verschillende leerjaren te programmeren en realiseren.
De urennormen zullen worden: 3700 voor het vmbo, 4700 voor de havo en 5700 voor het vwo. Daarin is de aanvankelijk beoogde verlaging van de urennorm in de eerste twee leerjaren van 1040 naar 1000 uur verdisconteerd. Het onderscheid tussen reguliere onderwijstijd en ‘maatwerkuren’ komt te vervallen: alle onderwijstijd zou immers maatwerk moeten zijn.

Nu is het aantal dagen in de regelgeving vastgelegd waarop géén onderwijs verzorgd hoeft te worden. Ter vereenvoudiging wordt in het wetvoorstel uitgegaan van het aantal dagen waarop er wél onderwijs verzorgd moet worden. Het aantal dagen verandert niet: dit blijft ten minste 189 dagen per schooljaar.

De invloed van de medezeggenschapsraden is uitgebreid op het punt van de planning en kwalitatieve invulling van de onderwijstijd. Het bevoegd gezag verantwoordt zich jaarlijks over de gerealiseerde onderwijstijd. Nu de urennorm per leerjaar vervangen wordt voor een urennorm per opleiding, zal er met de medezeggenschapsraden afspraken gemaakt worden over meerjarige planning en verantwoording.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- scholen voor voortgezet onderwijs: leraren, schoolleiders, roostermakers, medezeggenschapsraden;
- leerlingen en ouders in het voortgezet onderwijs;

Verwachte effecten van de regeling

- meer beleidsvrijheid en minder regeldruk voor scholen in het vormgeven en plannen van het onderwijsprogramma;
- vergroten van belang van een goede horizontale dialoog tussen medezeggenschapsraden en schoolleiders;

Doel van de consultatie

Het verzamelen van uw reacties over de inhoud van de ontwerp wetswijziging. Uw reactie wordt betrokken bij het verdere wetstraject dat medio 2014 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er is op alle onderdelen van dit besluit een reactie mogelijk.