Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit onderzoek en oordeel gelijke behandeling

Dit concept-besluit regelt de manier waarop het toekomstige ‘College voor de rechten van de mens’ klachten over discriminatie behandelt (de procedure). Dit besluit vervangt het Besluit werkwijze Commissie gelijke behandeling.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-01-2011
Einddatum consultatie 21-02-2011
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Bezwaar en klachten Staatsrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Bij het parlement is een wetsvoorstel aanhangig tot oprichting van een 'College voor de rechten van de mens'. Als dat wetsvoorstel wordt aanvaard, dan gaat dat College onder meer de taken van de huidige Commissie gelijke behandeling (Cgb) overnemen. Dit concept-besluit bevat in de eerste plaats de wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege die overgang van taken. Daarnaast bevat het besluit ook enkele inhoudelijke wijzigingen, zoals:
- de bevoegdheid van het College om, als een partij niet opdaagt na een oproep om te verschijnen, daaruit de gevolgtrekkingen te maken die het College geraden acht, inclusief gegrond- of ongegrondverklaring van het verzoek;
- verruiming van de mogelijkheid van afdoening zonder zitting;
- de oordelen van het College kunnen worden geanonimiseerd ter bescherming van zwaarwegende belangen van partijen, betrokkenen of derden, in plaats van alleen ter bescherming van hun privacy.
De inhoudelijke wijzigingen hebben tot doel om de gegroeide Cgb-praktijk vast te leggen en/of de doelmatigheid van de procedure te vergroten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De indiener van een klacht over discriminatie, de indiener van een andersoortig verzoek om een oordeel over het maken van onderscheid, degene over wiens gedraging een klacht of verzoek wordt ingediend, degene die een verzoeker of verweerder bijstand verleent.

Verwachte effecten van de regeling

Van de meeste wijzigingen zullen de doelgroepen weinig merken, bijvoorbeeld omdat het gaat om het vastleggen van een al bestaande Cgb-praktijk.
De bevoegdheid van het College om gevolgen te verbinden aan het niet verschijnen na een oproep kan voor partijen een stimulans zijn om naar de zitting te komen.

Doel van de consultatie

Belanghebbenden informeren en in de gelegenheid stellen om opmerkingen in te sturen over dit concept-besluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reacties zijn mogelijk op alle onderdelen van het concept-besluit.

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht