Voorontwerp online oprichting besloten vennootschappen

Dit voorontwerp implementeert richtlijn (EU) 2019/1151 en wijzigt Boek 2 Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt. Het voorstel maakt online oprichting van BV’s mogelijk, door onder meer mogelijk te maken dat de notariële oprichtingsakte op elektronische wijze kan worden verleden, op afstand van de notaris. Verschijnen voor de notaris kan via beeldverbinding in plaats van fysiek, tenzij er vermoeden bestaat van identiteitsfraude of twijfel over de handelingsbekwaamheid van de oprichter.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-06-2021
Einddatum consultatie 12-07-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht Ondernemen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Besloten vennootschappen, ondernemers, aandeelhouders, (beoogd) bestuurders van besloten vennootschappen, notariaat, KNB, Kamer van Koophandel.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Verwacht wordt dat de richtlijn en daarmee het voorstel positieve economische gevolgen heeft, omdat online oprichting van besloten vennootschappen mogelijk wordt gemaakt. De meer technische praktijkdetails worden bij verordening door de publiekrechtelijke beroepsorganisatie (KNB) vastgesteld. Het is de notaris die een bepaalde digitale vorm van dienstverlening zal moeten aanbieden, waar burgers en bedrijven gebruik van zullen kunnen maken.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden kunnen op het voorontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting reageren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen