Wijziging van enkele besluiten i.v.m. de evaluatie van de Politiewet 2012

Dit besluit bevat wijzigingen van enkele besluiten die voortvloeien uit de kabinetsreactie op het eindrapport van de Commissie Evaluatie Politiewet 2012. Een deel van de benodigde aanpassingen vereist wijziging van de Politiewet 2012, waartoe een wetsvoorstel inmiddels is ingediend (Kamerstukken II 2020/21, 35759, nr. 2). Het onderhavige besluit voorziet in de benodigde aanpassingen op AMvB-niveau.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatieperiode aangepast, 14 december 2021

Geachte heer/mevrouw,

Voor dit ontwerp dient de internetconsultatie acht weken open staan. De einddatum was abusievelijk te vroeg ingevoerd, dit is hersteld.