Ontwerpbesluit gedeeltelijke verlengbaarheid PAMR-vergunning 2022

De PAMR-vergunning in de 450 - 470 MHz-frequentieband loopt november 2024 af. Het ministerie van EZK is voornemens om de vergunning gedeeltelijk (voor de helft) verlengbaar te maken tot en met 1 juli 2035. Dit is noodzakelijk voor de continuïteit van een groot aantal slimme energiemeters die afhankelijk zijn van spectrum in de PAMR-band. U wordt uitgenodigd uw zienswijze te geven op dit ontwerpbesluit.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-04-2022
Einddatum consultatie 20-05-2022
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het voorgenomen besluit is relevant voor gebruikers en aanbieders van mobiele communicatie in Nederland, in het bijzonder:
- de huidige vergunninghouder en energienetbeheerders die van zijn netwerk gebruik maken;
- bedrijven en andere organisaties die afhankelijk zijn van mobiele communicatie voor hun bedrijfsspecifieke toepassingen;
- (potentiële) aanbieders van telecommunicatiediensten zoals communicatie voor bedrijfsspecifieke toepassingen en machine-to-machine communicatie.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het ontwerpbesluit heeft effect op:
- de continuïteit van slimme energiemeters die afhankelijk zijn van spectrum in de PAMR-band;
- de kansen voor marktpartijen om spectrum in de PAMR-band te verwerven.

Waarop kunt u reageren

Dit besluit wordt voorbereid overeenkomstig de uniforme voorbereidingsprocedure, bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

U kunt reageren op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de bijbehorende toelichting.

EZK consulteerde eerder een beleidsvoornemen over het toekomstig gebruik van de PAMR-band. U wordt uitgenodigd uw zienswijze te geven op dit ontwerpbesluit, óók als u reeds op het beleidsvoornemen heeft gereageerd.

Downloads

Overige documenten

  • Huidige PAMR-frequentievergunning

  • Rapport Dialogic frequentie-instelling slimme meters

  • Rapport Stratix verlengingsduur

Externe bronnen

Eerdere consultatie beleidsvoornemen Toekomstig gebruik PAMR-frequentieband (met verslag)

Bron: www.internetconsultatie.nl