Wet verbod pelsdierhouderij herstelsancties

Op grond van de Wet verbod pelsdierhouderij is het vanaf 1 januari 2024 verboden om nertsen te houden. Tot 1 januari 2024 geldt een overgangstermijn voor bedrijven die zich vóór de inwerkingtreding van de wet hebben gemeld bij RVO.nl. Met de wetswijziging Wet verbod pelsdierhouderij wordt het mogelijk gemaakt de wet ook door middel van bestuursrechtelijke herstelsancties te handhaven.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-12-2017
Einddatum consultatie 02-02-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren en consulteren over de wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Dit conceptwetsvoorstel voorziet in de bevoegdheid van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid om bestuursrechtelijke herstelsancties op te leggen in de vorm van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom.
Dit is een aanvulling op de bestaande mogelijkheden tot punitieve, strafrechtelijke handhaving door het Openbaar Ministerie.
Hiermee wordt het handhavingsinstrumentarium voor deze wet in lijn gebracht met de Wet dieren en de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

Waarop kunt u reageren

De voormalig Staatssecretaris van Economische Zaken heeft bij brief aan de Tweede Kamer (Kamerstuk 30 826, nr. 43 van 11 februari 2016) aangekondigd een wetsvoorstel te zullen voorbereiden waarmee het mogelijk wordt gemaakt de wet ook door middel van bestuursrechtelijke herstelsancties te handhaven. Deze wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij geeft hier invulling aan.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Grondslag Wet verbod pelsdierhouderij

Bron: wetten.overheid.nl