Wijziging van de Politiewet 2012 ivm de screening van ambtenaren van politie en politie-externen

Het voorstel bevat de hoofdelementen van een herziend screeningsbeleid bij de politie, de rijksrecherche en de Politieacademie. Met het voorstel wordt de huidige screening van ambtenaren van politie gewijzigd en een screening van personen die krachtens een overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie verrichten geïntroduceerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-12-2017
Einddatum consultatie 28-02-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het voorstel heeft betrekking op:
1. (kandidaat) ambtenaren van politie;
2. personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden gaan verrichten dan wel verrichten voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie;
3. personen uit de directe omgeving van de personen, bedoeld onder 1 en 2, indien een omgevingsonderzoek wordt uitgevoerd;
4. de politie;
5. de rijksrecherche;
6. de Politieacademie.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met het nieuwe screeningsbeleid wordt beoogd een afdoende beeld te krijgen van de betrouwbaarheid van personen die bij of voor de politie gaan werken dan wel werken. Het is denkbaar dat op basis van de voorgestelde maatregelen eerder tot het oordeel wordt gekomen dat onvoldoende waarborgen aanwezig zijn dat betrokkenen betrouwbaar kunnen worden geacht om bij of voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie te (gaan) werken.

De voorgestelde maatregelen leiden tot een beperking van het recht op bescherming van persoonsgegevens en een inmenging op het recht op bescherming van het privéleven van de betrokkene en, indien tevens een omgevingsonderzoek wordt uitgevoerd, van de desbetreffende personen uit diens directe omgeving.

Met name ten aanzien van de in het voorstel opgenomen meldplicht brengt een toename met zich mee van de inhoudelijke nalevingskosten voor personen die bij of voor de politie werkzaamheden verrichten.

Waarop kunt u reageren

Er kan op het hele voorstel worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Bijlage I bij MvT - Onderzoek vriend en dienst

  • Bijlage II bij MvT - Uitwerking PIA