Wet precursoren voor explosieven

Op 1 maart 2013 is Verordening (EU) nr. 98/2013 in werking getreden. Ter uitvoering van deze verordening wordt een nieuwe wet voorgesteld, houdende regels met betrekking tot het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven. Deze regels zien met name op de invoering van een vergunningstelsel.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-07-2014
Einddatum consultatie 15-09-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Criminaliteit

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het voorstel ziet met name op de invoering van een vergunningstelsel waarbij wordt toegestaan dat precursoren voor explosieven waarvoor een beperking geldt niet worden aangeboden aan, of binnengebracht op het grondgebied door, in bezit gehouden door of gebruikt door particulieren tenzij deze in het bezit is van een vergunning. Daarnaast dienen marktdeelnemers verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen van deze precusoren te melden bij de overheid. Het wetsvoorstel geeft ook de regels voor toezicht en handhaving van het vergunningstelsel.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Particulieren die bepaalde precursoren voor explosieven aanbieden, in bezit houden en/of gebruiken.
Marktdeelnemers welke deze precusoren voor explosieven aanbieden.

Verwachte effecten van de regeling

Burgers die gebruik willen maken van de precusoren die onder het wetsvoorstel vallen, zullen daar een vergunning voor aan moeten vragen. Dit leidt tot administratieve lasten voor de burger.
Voor het bedrijfsleven leidt het voorstel tot administratieve lasten en nalevingskosten.Daarnaast moeten de bedrijven die deze precusoren verkopen processen opzetten voor het herkennen en melden van verdachte transacties, verdwijningen en diefstal. Daarnaast zullen de bedrijven de klanten moeten informeren over de nieuwe regels die uit dit wetsvoorstel voortvloeien.

Doel van de consultatie

Particulieren en organisaties informeren over de regeling en hen de gelegenheid bieden om hun visie hierop te geven.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er kan op het gehele wetsvoorstel en de memorie van toelichting worden gereageerd.