Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

De consultatie betreft het voorontwerp van de introductie van een prejudiciële procedure bij de civiele kamer van de Hoge Raad. De Minister van Justitie heeft besloten via een internetconsultatie reacties op het voorontwerp in te winnen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-06-2009
Einddatum consultatie 15-09-2009
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Rechtspraak

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Doel van het voorontwerp is de introductie van de prejudiciële vraag bij massavorderingen.
Een prejudiciële procedure biedt de rechtbank of het gerechtshof de mogelijkheid om een belangrijke rechtsvraag ter beantwoording aan de Hoge Raad voor te leggen. De rechter kan hierna, met inachtneming van het antwoord, beslissen.
Onder massavorderingen wordt verstaan een veelheid aan vorderingsrechten die gegrond zijn op dezelfde of soortgelijke feiten en uit dezelfde of soortgelijke samenhangende oorzaken voortkomen.
De invoering voor massavorderingen heeft als voordeel dat de prejudiciële procedure al mogelijk wordt daar waar de maatschappelijk behoefte aan een richtinggevende uitspraak van de Hoge Raad doorgaans groot is. Aan de hand van de na verloop van tijd hiermee opgedane ervaringen, kan alsnog bezien worden of het aanbeveling verdient om de prejudiciële procedure ook daarbuiten in te voeren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Alle partijen die bij massavorderingen betrokken kunnen zijn, zoals de benadeelde, de schade-veroorzaker, de rechterlijke macht en de advocatuur.

Verwachte effecten van de regeling

De mogelijkheid om in zaken van massaschade en andere massavorderingen in hoogste instantie snel duidelijkheid te verkrijgen over de beantwoording van één of meer daarbij aan de orde zijnde wezenlijke rechtsvragen, heeft voor de afwikkeling van deze zaken onder meer de volgende voordelen.
1. De tijdige beantwoording van belangrijke rechtsvragen in zaken van massaschade en andere massavorderingen kan bijdragen aan de bereidheid van een schadeveroorzaker om over een collectieve schikking te praten en kan richtinggevend zijn voor partijen die al over zo’n schikking in onderhandeling en er mogelijk vanwege onzekerheid hieromtrent niet uitkomen.
2. Indien de beantwoording van een belangrijke rechtsvraag ‘meegenomen’ is in de schikking, komt dat de kwaliteit en waarschijnlijk ook de acceptatie daarvan ten goede.
3. Een spoedige beantwoording kan het instellen van mogelijk vele individuele procedures overbodig maken.
4. Een spoedige beantwoording van zo’n rechtsvraag vermindert het gevaar dat lagere rechters in identieke individuele zaken tegenstrijdige uitspraken wijzen.
5. De tijdige beantwoording van belangrijke rechtsvragen in zaken van massaschade en andere massavorderingen draagt bij aan een optimale vervulling van de rechtsvormende taak van de civiele kamer in zaken waarin bijna per definitie grote maatschappelijke belangen in het spel zijn.

Doel van de consultatie

De consultatie dient om de samenleving te informeren over de introductie van de prejudiciële procedure bij de Hoge Raad en burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties de gelegenheid te geven om hun reactie op het voorontwerp te geven.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele voorontwerp betrekken.

Meer informatie

  • Hoge raad geeft antwoord op vragen van rechters

  • Versterking van de cassatierechtspraak