Open Standaard Principe Universeel (richtlijnen voor de bouwkwaliteit van websites)

Het Forum Standaardisatie heeft als doel interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid te bevorderen via het gebruik van open standaarden voor digitale gegevensuitwisseling in de publieke sector. Het Forum onderhoudt de lijst met verplichte en aanbevolen open standaarden. Op basis van een expertonderzoek wordt geadviseerd om
de standaard Principe Universeel (richtlijnen voor de bouwkwaliteit van websites) van de lijst aanbevolen standaarden te verwijderen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-02-2021
Einddatum consultatie 18-03-2021
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Organisatie en beleid ICT Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het open standaarden beleid van de Nederlandse overheid richt zich op het bevorderen van de interoperabiliteit van de (semi)publieke sector en het voorkomen van leveranciersafhankelijkheid. Interoperabiliteit staat voor het vermogen om op elektronische wijze gegevens uit te kunnen wisselen tussen overheidsorganisaties en bedrijven, tussen overheidsorganisaties en burgers, en tussen overheidsorganisaties onderling. Om aan dit doel invulling is het Forum Standaardisatie ingesteld als onafhankelijk raadgevend orgaan aan het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid. Het Forum Standaardisatie onderhoudt de lijst met open standaarden voor de publieke sector. De lijst bestaat uit verplichte (‘pas toe of leg uit’) en aanbevolen open standaarden.

Sommige belangrijke standaarden worden te weinig gebruikt door de publieke sector. Deze standaarden zijn daarom verplicht gesteld volgens een 'pas toe of leg uit'-beleid. Deze verplichting geldt voor alle overheidsorganisaties: gemeenten, provincies, rijk, waterschappen en uitvoeringsorganisaties. Aanbevolen standaarden zijn nieuw en veelbelovend óf worden al genoeg gebruikt. Verplichten is daarom niet noodzakelijk.

Principe Universeel is een open standaard en bevat richtlijnen voor de bouwkwaliteit van websites waardoor deze duurzaam, uitwisselbaar en goed te onderhouden worden. Principe Universeel maakte voorheen deel uit van de standaard Webrichtlijnen 2. Naar aanleiding van Europese regelgeving verving het Forum Standaardisatie Webrichtlijnen 2 eind 2016 door EN 301 549 (in Nederland bekend als 'Digitoegankelijk') op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Principe Universeel wordt niet meer beheerd. Het draagvlak voor de standaard is momenteel laag, mede vanwege de achterhaalde richtlijnen.

Het expertadvies voor Principe Universeel, dat nu voor openbare consultatie ligt, komt in aanmerking voor verwijdering van de lijst van aanbevolen standaarden.

Waarop kunt u reageren

Wij stellen u in de gelegenheid om te reageren op bijgevoegde vragen. U hoeft alleen te reageren op het onderwerp waarop u commentaar heeft.

Daarnaast kunt u elke aanvullende overweging meegeven aan het Forum Standaardisatie en Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) die van invloed kan zijn op het besluit om Principe Universeel van de lijst van aanbevolen standaarden te verwijderen.

Alle reacties die wij binnen de termijn ontvangen worden door het Forum Standaardisatie in beschouwing genomen.

Downloads

Externe bronnen

Standaard Principe Universeel

Bron: forumstandaardisatie.nl

Toetsingsprocedure

Bron: www.forumstandaardisatie.nl