Nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen

Dit wetsvoorstel introduceert in hoofdzaak een nieuwe wijze voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen. Ook wordt de termijn tussen de dag van de stemming en de eerste samenkomst van de nieuwgekozen leden van het vertegenwoordigend orgaan verlengd. Daarnaast voorziet het in een aantal wijzigingen die betrekking hebben op het stemmen vanuit het buitenland, wordt de Kieswet ook op enkele andere onderdelen gewijzigd en bevat het een enkele wijziging in de Waterschapswet en de Mediawet 2008.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-04-2019
Einddatum consultatie 15-05-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 8647
Onderwerpen Staatsrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gemeenten en openbare lichamen; centraal stembureaus; vertegenwoordigende organen; politieke groeperingen; kiesgerechtigden; kiesgerechtigden in het buitenland.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Gemeenten en openbare lichamen: Centraal tellen van de stembiljetten in alle gemeenten en openbare lichamen bij alle verkiezingen. De stembureaus voeren op de avond van de stemming alleen een basistelling op lijstniveau uit. De telling op kandidaatsniveau gebeurt de volgende dag, op een centrale locatie, door een gemeentelijk stembureau (GSB), tijdens een openbare zitting.

Centraal stembureaus: De hoofdstembureaus worden afgeschaft. Als het centraal stembureau een vermoeden heeft van fouten in het proces-verbaal van het GSB, vraagt het hem om opnieuw in openbare zitting bijeen te komen, om die fouten te onderzoeken en, zo nodig, corrigeren.

Vertegenwoordigende organen: Dit wetsvoorstel introduceert de mogelijkheid om bij de vaststelling van de verkiezingsuitslag mogelijke fouten te (laten) onderzoeken en, zo nodig, corrigeren. Om een zorgvuldige uitvoering van de werkzaamheden door alle actoren in het proces van uitslagvaststelling mogelijk te maken , wordt de periode tussen de dag van de stemming en het eerste aantreden van de nieuwe leden van het vertegenwoordigend orgaan verlengd van acht naar dertien dagen.

Politieke groeperingen: Politieke groeperingen die een aanduiding willen laten registreren hoeven niet langer een gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister te overleggen.

Kiesgerechtigden: Kiesgerechtigden kunnen geen stembureaulid meer zijn als zij voor de betreffende verkiezing verkiesbaar zijn. Verder hoeven zij bij het aanvragen van een kiezerspas hun stempas niet meer in te leveren.

Kiesgerechtigden in het buitenland: De briefstembureaus bij ambassades en consulaten worden afgeschaft. Ook worden de briefstembureaus bij militaire missies afgeschaft. In plaats daarvan wordt geregeld dat kiezers in het buitenland tot de dag van stemming om 10.00 uur lokale tijd hun briefstem kunnen laten bezorgen of zelf afgeven bij een ambassade of consulaat-generaal.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Kieswet

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Wet algemene regels herindeling

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Mediawet BES

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Waterschapswet

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Mediawet 2008

Bron: wetten.overheid.nl