Aanpassing Besluit proceskosten bestuursrecht

Besluit tot wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met indexering van de bedragen en toevoeging van enkele proceshandelingen

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-07-2012
Einddatum consultatie 15-08-2012
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Bestuursrecht Rechtspraak

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

1. Aanpassing van de proceskostenforfaits aan de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (inflatiecorrectie).
2. Door het wetsvoorstel aanpassing bestuursprocesrecht (Kamerstukken 32450) en het wetsvoorstel nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Kamerstukken 32621) worden nieuwe proceshandelingen toegevoegd aan de Awb. Deze moeten in geval van een proceskostenveroordeling in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding. In verband daarmee wordt het Besluit proceskosten bestuursrecht aangevuld (onderdeel A1 van de bijlage). Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ook voor een proceshandeling die samenhangt met de bestuurlijke lus, die sinds 1 januari 2010 aan de Awb is toegevoegd, een kostenvergoeding mogelijk te maken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, bedrijven en bestuursorganen die te maken hebben met bestuursrechtelijke procedures, en rechtsprekende instanties op het terrein van het bestuursrecht.

Verwachte effecten van de regeling

Burgers en bedrijven kunnen in geval van een proceskostenveroordeling ook de kosten vergoed krijgen van de nieuwe proceshandelingen in de Awb. Voor bestuursorganen is mogelijk een toename te verwachten in de kosten die zij moeten betalen bij verlies van een bestuursrechtelijk geschil. Voor de rechtsprekende instanties heeft dit besluit naar verwachting geen of nauwelijks gevolgen.

Doel van de consultatie

De mogelijkheid bieden om op de regeling en de bijbehorende toelichting te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen