Regeling Speciaal Beschermde Gebieden Antarctica

De Ministeries van Infrastructuur&Waterstaat, en Landbouw, Natuur&Voedselkwaliteit bereiden de regeling Antarctische Speciaal Beschermde Gebieden (ASPA’s) voor. Dit sluit aan op de wijziging op 20 februari 2019 van de Wet bescherming Antarctica (WbA). In deze nieuwe WbA kunnen de verantwoordelijke bewindspersonen gebieden aanwijzen waarvoor het algemene betredingsverbod niet geldt. Met deze regeling ASPA’s wordt dit nader uitgewerkt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-05-2019
Einddatum consultatie 03-06-2019
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Keten-ID 10358
Onderwerpen Natuur- en landschapsbeheer Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Touroperators (Nederlands, of organiserend vanuit Nederland) die reizen naar het Antarctisch gebied aanbieden.

Doel van de regeling:
Het algemene uitgangspunt is, dat het verboden is om ASPA’s te betreden. Wel biedt de WbA de mogelijkheid om hier een uitzondering op te maken. Met deze regeling worden vijf speciaal beschermde Antarctische gebieden, Antarctic Specially Protected Area’s (ASPA’s) aangewezen. In deze vijf gebieden kan betreding ten behoeve van niet-wetenschappelijke activiteiten met als doel het bezoeken van een historische plaats of monument worden toegestaan. Deze regeling regelt nog niet de daadwerkelijke toegang tot deze vijf gebieden, hiervoor is eerst nog een vergunning nodig. Met deze regeling wordt tegemoet gekomen aan de wens van Nederlandse organisatoren van reizen die ASPA’s willen bezoeken. Ook wordt zo voorkomen dat zij een vergunning aanvragen in het buitenland om die plaatsen te kunnen betreden.

Voor de aan te wijzen gebieden geldt dat betreding voor toerisme (bezoek van de in de ASPA gelegen historische plaats of monument) expliciet is toegestaan.

Er zijn vier andere ASPA’s waarin historische plaatsen of monumenten zijn gelegen, maar waarvoor geldt dat in het internationale beheerplan toerisme niet, of onvoldoende duidelijk, is toegestaan. Uit oogpunt van maximale bescherming worden deze gebieden daarom niet aangewezen, en de verbodsbepaling uit de WbA blijft daardoor van kracht.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de Regeling wordt een concurrentienadeel voor Nederlandse touroperators weggenomen, die tot nu toe in Nederland geen vergunning konden aanvragen voor betreding van deze gebieden. Deze touroperators wendden zich voorheen dan ook tot andere landen voor een vergunning, waardoor toezicht door de Nederlandse autoriteiten op deze activiteiten van Nederlandse organisatoren ontbrak. Dat was een ongewenste situatie, die nu wordt opgeheven.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 3 juni reageren op de gehele regeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet bescherming Antarctica

Bron: wetten.overheid.nl

Gepubliceerde regeling

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl