Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren

Deze regeling bevat regels met betrekking tot de beloning van curatoren, bewindvoerders en mentoren als bedoeld in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. De kantonrechter die de curator, bewindvoerder of mentor benoemt, hanteert deze regeling bij diens beloning.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-07-2014
Einddatum consultatie 18-08-2014
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van deze regeling is het introduceren van een beloningssysteem aan de hand waarvan curatoren, bewindvoerders en mentoren adequaat kunnen worden beloond. Met deze regeling wordt enerzijds beoogd recht te doen aan de complexiteit van en verschillen tussen individuele gevallen, anderzijds wordt beoogd het beloningssyteem administratief eenvoudig te houden.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Curatoren, bewindvoerders en mentoren, en degenen die zij vertegenwoordigen.

Verwachte effecten van de regeling

Door het vaststellen van eenduidige regels over de beloning van curatoren, bewindvoerders en mentoren wordt de uniformiteit in de toekenning van beloningen vergroot.
Omdat bij de benoeming van een vertegenwoordiger duidelijk is op welke beloning hij aanspraak kan maken, neemt de administratieve eenvoud toe.
Naar verwachting zullen er minder verzoeken worden ingediend voor incidentele beloningen wegens bijzondere omstandigheden.

Doel van de consultatie

Met de consultatie wordt beoogd het ambtelijk voorontwerp voor te leggen aan belanghebbenden, om hun reacties op de voorgestelde regeling te vernemen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De gehele regeling en nota van toelichting.