Regeling erkenning opleidingsinstellingen en assessments VGL

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Schiphol-Rijk
Datum 14 september 2022

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting.
Beste,
Namens SGS Training & Advies wil ik u hierbij wijzen op enkele omissies en bijzonderheden in de onderhavige concept-regeling erkening opleidingsinstellingen en assessment vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht.
Pag. 1:
Hoofdstuk 1. Algemeen, artikel 1, definitie assessment: vervang "beoordelen" door "beoordeling"
Pag. 8:
Er wordt gesproken over "basiskennis van de algemene beginselen van het vervoeren van gevaarlijke stoffen door de lucht en multimodale kennis die integraal deel uitmaken van alle trainingen voor het verkrijgen van het certificaat." Welke basis- en multimodale kennis wordt hier bedoeld? En maakt deze kennis deel uit van het assessment? (m.a.w. wordt deze kennis getoetst?) Zo ja, dan moet dit expliciet worden opgenomen in de matrijzen.

Datzelfde geldt voor de omissie van de basiskennis van gevaarlijke stoffen. In de diverse toetsmatrijzen op pagina's 9 tot en met 15 ontbreekt onderdeel 0, basiskennis van gevaarlijke stoffen, die voor het IATA Assessment een standaardonderdeel vormt voor alle functies (Zie de IATA leerdoelen). Is dit de op pagina 8 benoemde "de basiskennis van de algemene beginselen van het vervoeren van gevaarlijke stoffen door de lucht"? Zo ja, dan graag opnemen in de matrijzen en verwijderen in de zin op pagina 8.

Tot zover onze opmerkingen.

Met vriendelijke groet,

Dre van Melis
dre.vanmelis@sgs.com