Ministeriële regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht

In Wet voortgang Energietransitie (hierna: wet VET) wordt een eerste stap in de overgang van fossiele naar duurzame energie gezet, die ervoor zorgt dat nieuwe gebouwen standaard geen gasaansluiting krijgen. Het college van B&W kan besluiten tot aanwijzing van het gebied als een gebied waar de aansluitplicht wel geldt. Dit kan alleen bij zwaarwegende redenen van algemeen belang, die een uitzondering strikt noodzakelijk maken. Deze ministeriële regeling geeft nadere invulling hiervan.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-05-2018
Einddatum consultatie 11-06-2018
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen Energie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Afnemers van gas met een aansluiting tot 40 m3/u, netbeheerders, gemeenten, toezichthouders en andere partijen in de energiesector en de bouwsector.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Deze ministeriële regeling is ter uitwerking van artikel 10, zevende lid, onderdeel a, van de Gaswet, als gewijzigd door de Wet van 9 april, tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie). Deze regeling leidt niet tot een toename van de regeldruk omdat deze enkel richtinggevende invulling geeft aan de bevoegdheid van een college van B&W om een besluit te nemen tot aanwijzing van een gebied waar nieuwbouw op aardgas wordt aangesloten.

Waarop kunt u reageren

De complete inhoud van de ministeriële regeling

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen