Regeling houdende wijziging van de Tabaks- en rookwarenregeling

Met deze consultatie worden nadere technische voorschriften over de wijze waarop de rookwaren aan het zicht moeten worden onttrokken voorgelegd. Ook worden technische voorschriften voorgelegd over de elektronische sigaretten zonder nicotine (EZN), over verpakkingen van tabaksproducten om deze minder aantrekkelijk te maken en over de verplichte kennisgeving door producenten bij gewijzigde en nieuwe rookwaren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-07-2017
Einddatum consultatie 03-09-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Gezondheidsrisico's Jongeren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

a. Uitstalverbod
Exploitanten van fysieke en online verkooppunten van rookwaren, producenten van tabaksdisplays, jongeren en andere consumenten van rookwaren.
b. EZN
Producenten en importeurs van elektronische sigaretten zonder nicotine en van voor roken bestemde kruidenproducten en consumenten, in het bijzonder jongeren.
c. Nadere verpakkingseisen tabaksproducten
Producenten en importeurs van sigaretten, shagtabak, (water)pijptabak en cigarillo's en grote sigaren die na 19 mei 2016 in Nederland in de handel zijn gebracht en consumenten, in het bijzonder jongeren.
d. Nieuwe of gewijzigde producten
Producenten en importeurs van nieuwe of gewijzigde rookwaren.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

a. Uitstalverbod
•Er zijn geen aanwijzingen dat een algeheel uitstalverbod een directe omzetdaling tot gevolg heeft voor het verkooppunt.
•Consumenten, waaronder jongeren, ex-rokers en andere kwetsbare groepen worden niet meer blootgesteld aan rookwaren. Hierdoor wordt de verleiding om rookwaren te kopen beperkt en wordt voorkomen dat een dermate schadelijk product als een normaal product wordt beschouwd.
b. EZN
•Voor producenten en importeurs van elektronische dampwaar zonder nicotine nemen de administratieve lasten toe i.v.m. rapportageverplichtingen. Ook de nalevingskosten nemen toe i.v.m. het aanpassen van de etiketteringsvoorschriften. Deze kosten zijn echter gerechtvaardigd uit het oogpunt van bescherming van de volksgezondheid en in het bijzonder de bescherming van jongeren.
•De etiketteringsvoorschriften en een bijsluiter maken dat consumenten geinformeerd zijn over het gebruik van deze producten. Hierdoor wordt bijgedragen aan het voorkomen dat niet-rokers deze producten gaan gebruiken. Dit is met name van belang voor jongeren.
c.Nadere verpakkingseisen tabaksproducten
•Producenten zullen in sommige gevallen kosten moeten maken om de verpakkingen aan te passen. Deze kosten zijn eenmalig. Daarom is er sprake van beperkte nalevingkosten.
•Wanneer elementen van verpakkingen waarmee extra aandacht voor het product kan worden getrokken en waarmee het product vooral voor jongeren extra aantrekkelijk wordt, niet meer zijn toegestaan, worden jongeren beter beschermd tegen de verleiding om te beginnen met roken.
d. Nieuwe of gewijzigde producten
•Doordat het RIVM meer gegevens ontvangt, zal de analyse van deze gegevens meer tijd in beslag nemen. De kosten die hiermee verband houden worden vergoed uit retributie inning bij producenten en importeurs.
•Producenten en importeurs van elektronische dampwaar zonder nicotine dienen een retributie te betalen voor de kennisgeving. Deze kosten zijn gerechtvaardigd uit volksgezondheidsoogpunt.

Waarop kunt u reageren

Voor alle belanghebbenden en geinteresseerden geldt dat er kan worden gereageerd op de uitvoerbaarheid en de technische gevolgen van de nieuwe regels. Daarbij wordt opgemerkt dat wanneer u verbonden bent aan de tabaksindustrie u wordt verzocht om alleen een reactie te geven die strekt tot technische opmerkingen. Bij de weging van de inhoudelijke argumenten die worden aangedragen, wordt rekening gehouden met artikel 5.3 van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging.

Downloads

Externe bronnen

Amendement Volp en Dik-Faber

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Regeling reclame in of aan een tabaks- of elektronische sigarettenspeciaalzaak

Bron: wetten.overheid.nl

Regels voor elektronische sigaretten zonder nicotine en voor roken bestemde kruidenproducten

Bron: www.eerstekamer.nl

Tabaks- en rookwarenbesluit

Bron: wetten.overheid.nl

Tabaks- en rookwarenregeling

Bron: wetten.overheid.nl

Tabaks- en rookwarenwet

Bron: wetten.overheid.nl