Investeringssubsidie maakindustrie klimaatneutrale economie

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Amsterdam
Datum 29 februari 2024

Vraag1

Zie bijgevoegd document met de vragen behorend bij deze internetconsultatie.
Uitstekend en voor Nederland noodzakelijk initiatief en programma. Feedback:
1. Verwijzingen naar NGF-gelden en Europese regelgeving: Het frequente gebruik van verwijzingen naar NGF-gelden valt ons op. Wij adviseren nadrukkelijker te verwijzen naar het EU Temporary Crisis & Transition Framework en de Net Zero Industrial Act, die tot eind 2025 specifieke mogelijkheden voor staatssteun bieden. Door deze regelgevingen expliciet te benoemen, versterken we de aansluiting op Europese financieringsmechanismen, wat de effectiviteit en impact van de nationale regeling ten goede komt. Dit advies geldt eveneens voor de huidige invulling van het Beleidscompas.

2. Flexibiliteit in Financieringsbronnen: Gezien de mogelijkheid tot financiering uit diverse bronnen benadrukken wij het belang van het creëren van maximale flexibiliteit binnen de regelgeving. Dit voorkomt de noodzaak voor latere aanpassingen en speelt in op de snelle vooruitgang van de groene revolutie, wat cruciaal is voor zowel nationale als internationale ontwikkelaars in Nederland.

3. Concurrentievermogen en Subsidiebedragen: De opmerkelijke verschillen in subsidiebeleid met landen als Duitsland en Frankrijk, waar significant hogere subsidiebedragen beschikbaar zijn, zoals €900 miljoen voor een Northvolt batterijfabriek in Duitsland en tot €150-350m miljoen standaardsubsidies in Frankrijk, duiden op een competitief (self-imposed) nadeel voor Nederland. Het argument dat subsidiecapaciteiten moeten passen bij het BBP van het land houdt geen stand wanneer andere landen subsidies baseren op strategisch belang en de terugverdienpotentieel van projecten. Wij pleiten voor een benadering die overeenkomt met deze pragmatische en strategische overwegingen, zoals toegestaan onder het TCTF tot eind 2025.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze punten zullen bijdragen aan een robuuste en toekomstgerichte regeling die niet alleen de Nederlandse maakindustrie ondersteunt in haar sleutelrol binnen de energietransitie maar ook Nederland als een aantrekkelijke locatie voor toekomstige investeringen positioneert. Wij kijken uit naar verdere discussies over deze essentiële onderwerpen en staan klaar om onze expertise te delen ter ondersteuning van de ontwikkeling van deze regeling.

Bijlage