Regeling windenergie op zee 2015

Op grond van deze regeling kan subsidie worden aangevraagd voor de eerste 700 MW windenergie op zee. Deze 700 MW wordt gerealiseerd op twee kavels in het windenergiegebied Borssele. Vanwege de samenhang wordt de Uitvoeringsregeling Wet windenergie op zee tegelijk geconsulteerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-04-2015
Einddatum consultatie 30-04-2015
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Energie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Op 6 september 2013 is het energieakkoord duurzame groei gesloten tussen werkgevers, werknemers, natuur- en milieuorganisaties, energiebedrijven, decentrale overheden, het Rijk en vele andere organisaties. Eén van de pijlers van het energieakkoord is het opschalen van de opwekking van hernieuwbare energie. De doelstelling is 14% hernieuwbare energie te realiseren in 2020 en 16% in 2023. Een belangrijke bron hiervoor is windenergie op zee. Windparken op zee zullen de komende jaren zonder subsidie niet gerealiseerd kunnen worden. Specifiek voor windparken op zee is daarom afgesproken dat er een nieuw systeem komt voor de uitgifte van vergunningen en dat de komende jaren subsidie komt voor 3.500 MW, 700 MW per jaar in de periode 2015-2019. Met het Besluit stimulering duurzame energieproductie (Besluit SDE) is een voorziening gecreëerd voor stimulering van de productie van hernieuwbare energie. Met deze regeling wordt hieraan invulling gegeven door de subsidiëring van de productie van hernieuwbare elektriciteit met behulp van windenergie op zee te regelen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Potentiële ontwikkelaars, leveranciers en financiers van windparken op zee.

Verwachte effecten van de regeling

Met deze regeling wordt subsidie beschikbaar gesteld voor 700 MW windenergie op zee. Zonder subsidie is het op dit moment niet rendabel voor ontwikkelaars om windparken op zee te realiseren.

Doel van de consultatie

In de regeling worden het selectiecriterium en de voorwaarden voor de subsidie voor de windparken op zee vastgelegd binnen de kaders die het Besluit SDE stelt. Met deze consultatie worden potentiële ontwikkelaars, leveranciers en financiers van windparken op zee geïnformeerd en wordt hen de mogelijkheid geboden om te reageren op een concept van de regeling.
Het subsidieplafond, het maximum tenderbedrag, de basiselektriciteitsprijs en de correctiebedragen worden vastgesteld op basis van berekeningen van ECN en zijn geen onderdeel van deze consultatie.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Artikel 3, artikel 4, artikel 5 en artikel 6 (met uitzondering van artikel 6 lid 1), artikel 8, artikel 9 lid 2 en 3, artikel 10, artikel 11 lid 2, artikel 13, artikel 14 en de bijlage behorende bij artikel 8.

Meer informatie