Kabinetsreactie Regulering van online content

Nederland staat voor een open, vrij en veilig internet. Maar als gevolg van onder meer terroristische content online, hate speech en desinformatie groeien de zorgen over online content. De roep om internetregulering wordt dan ook steeds sterker. Internetregulering kan implicaties hebben voor het open en vrije internet en internetgebruikers wereldwijd en in Nederland. Het kabinet heeft het AIV gevraagd om reguleringsopties te onderzoeken, en zal nu op basis van dit advies een reactie schrijven.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-11-2020
Einddatum consultatie 18-12-2020
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Onderwerpen Internationale samenwerking

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Internetbeleid raakt (bijna) iedereen. Om te zorgen dat dit belangrijke onderwerp vanuit diverse invalshoeken wordt belicht en omdat nationale en internationale stakeholders op het gebied van internet(regulering) hierover kennis en ideeën bezitten die wij graag willen horen, zijn wij bijzonder geïnteresseerd in de inbreng van het maatschappelijk middenveld en bedrijven, zo onder meer:
- Non-gouvernementele organisaties (NGO’s) die zich bezighouden met Internet governance
- Internationaal opererende internetbedrijven en bedrijvenkoepels
- Denktanks, academia en onderzoekers

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het Nederlands internetbeleid richt zich op het verdedigen en stimuleren van het open, vrije en veilige internet. Het internet is een plek waar mensenrechten, zoals het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op bescherming tegen willekeurige of onwettige inmenging in het privéleven, onverminderd van kracht zijn. Inperking van deze rechten online dient te voldoen aan het nationaal en internationaal recht. Nederland zet zich hier stevig voor in.
Regulering van het internet is een uitdagend vraagstuk, omdat Nederland gericht is op minimale regulering en het vrijlaten van de internetmarkt. Zowel de infrastructuur als de contentlaag van het internet is in private handen. In veel democratische landen wordt door overheden met name verwezen naar de verantwoordelijkheid van deze bedrijven om zelfregulering toe te passen, om zodoende verspreiding van ongewenste online content tegen te gaan.
De roep om internationale regulering van online content door overheden wordt echter steeds sterker. De verwachting is dat internationale en nationale regulering in andere landen implicaties kan hebben voor het wereldwijde open en vrije internet en vanwege het grensoverschrijdende karakter van het internet ook implicaties voor internetgebruikers in Nederland.

Waarop kunt u reageren

Wij willen graag een reactie op de afzonderlijke aanbevelingen van de AIV. U wordt verzocht uw reactie zoveel mogelijk met argumenten te onderbouwen.

Downloads

Overige documenten

  • AIV Advies 113: Regulering van online content. Naar een herijking van het Nederlandse internetbeleid

  • Regulering van online content AIV-factsheet

  • Regulering van online content AIV-persbericht

Externe bronnen

AIV Advies: Regulering van online content. Naar een herijking van het Nederlandse internetbeleid

Bron: www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl