Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

AERIUS Calculator versie 2021 en wijziging stikstofregistratiesysteem

Deze regeling stelt het al bestaande stikstofregistratiesysteem open voor 'PAS-meldingen' en voor clusters van woningbouwprojecten, regelt het oormerken van beschikbare depositieruimte voor soorten projecten en het weer wijzigen daarvan, en stelt een nieuwe versie vast van de webapplicatie AERIUS Calculator (periodieke actualisatie).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-07-2021
Einddatum consultatie 12-09-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Natuur- en landschapsbeheer

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Initiatiefnemers van woningbouwprojecten.
- De Minister van Infrastructuur en Waterstaat als initiatiefnemer van tracébesluiten.
- Initiatiefnemers van activiteiten waarvoor ten tijde van het Programma aanpak stikstof (PAS) een meldingsplicht gold, maar waarvoor door de PAS-uitspraak van de Raad van State (29 mei 2019) alsnog een natuurvergunning nodig is ('PAS-meldingen').

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

- De wijziging van het stikstofregistratiesysteem faciliteert de verlening van natuurvergunningen voor woningbouwprojecten, tracébesluiten en PAS-meldingen, door het beschikbaar stellen van stikstofdepositieruimte die ontstaat door de sluiting van varkenshouderijen op grond van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen.
- De actualisatie van AERIUS Calculator kan tot andere uitkomsten leiden bij de berekening van de door projecten veroorzaakte stikstofdepositie op daarvoor gevoelige habitats van Natura 2000-gebieden.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen is reactie welkom.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Regeling natuurbescherming met gemarkeerde concept-wijzigingen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling natuurbescherming

Bron: wetten.overheid.nl

Omgevingswet en -regeling

Bron: iplo.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling