Wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven

Het wetsvoorstel helpt groene coalities duurzaamheidsinitiatieven te realiseren. Het wetsvoorstel biedt daarvoor een heldere procedure waarbij recht wordt gedaan aan het initiatief en de borging van publieke belangen. De minister maakt een eigenstandige afweging en kan bij een positief besluit het initiatief opnemen in een wettelijke regeling. Hierdoor wordt een aantal belemmeringen voor de totstandkoming of het succes van dergelijke duurzaamheidsinitiatieven weggenomen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-05-2017
Einddatum consultatie 07-07-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Bieden van meer ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Ondernemingen en maatschappelijke organisaties die willen samenwerken om duurzaamheid te bevorderen.
• Consumenten;
• de Autoriteit Consument en Markt;
• Mogelijke adviesinstellingen zoals bijvoorbeeld universiteiten of het Planbureau voor de Leefomgeving;
• Mogelijke andere toezichthouders.

Verwachte effecten van de regeling

Het wetsvoorstel heeft als doel groene coalities te helpen gezamenlijke duurzaamheidsinitiatieven te realiseren en het effect hiervan te vergroten door de mogelijkheid te creëren maatschappelijke initiatieven op te nemen in algemeen verbindende voorschriften. Het aldus uitlokken en faciliteren van duurzaamheidsinitiatieven en het verbreden ervan doordat de voorgestelde stappen door iedereen gezet moeten worden, dragen bij aan de verduurzaming van Nederland. Voorbeelden van initiatieven waar het wetsvoorstel een rol bij kan spelen zijn initiatieven rond dierenwelzijn, de IMVO-convenanten en het verminderen van CO2-productie. Dit wetsvoorstel geeft daarmee ruimte aan bedrijven en burgers die in groene coalities samen willen werken aan oplossingen die ons milieu minder belasten of ervoor zorgen dat de aarde minder opwarmt.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een specifieke taak in het adviseren over de markteffecten van een ingediend initiatief op basis van de beschrijving in het verzoek. Het wetsvoorstel gaat uit van maatschappelijke duurzaamheidsinitiatieven die bottom up worden ingediend. De mate waarin de genoemde partijen betrokken zullen zijn bij een verzoek dat op basis van dit wetsvoorstel wordt ingediend is daarom ook afhankelijk van de inhoud van het verzoek. Afhankelijk van het soort verzoek kan de minister naast het advies van de ACM, ook andere adviesinstellingen om advies vragen. Denk aan universiteiten of het Planbureau voor de Leefomgeving.

Doel van de consultatie

-Informeren van belangstellenden en belanghebbenden over dit concept wetsvoorstel en de concept memorie van toelichting.

-Iedereen de mogelijkheid bieden hierop te reageren en antwoord te krijgen op de gestelde open vragen bij deze consultatie over de definitie van duurzaamheid, het te bereiken draagvlak, de wijze waarop een minister advies kan inwinnen over een initiatief en het al dan niet opnemen van een horizonbepaling voor de in te dienen verzoeken.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt reageren op alle onderdelen van het concept wetsvoorstel en de daarbij behorende concept memorie van toelichting. Daarnaast ontvangen wij graag een reactie op de open vragen bij de internetconsultatie.

Meer informatie

  • Beantwoording vragen uit het integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

  • Stroomschema ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven