Schone Lucht Akkoord

De minister voor Milieu en Wonen heeft op 13 januari 2020 namens de Rijksoverheid het Schone Lucht Akkoord ondertekend. In dit akkoord hebben het Rijk, provincies en gemeenten maatregelen vastgelegd om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren, met gezondheidswinst door schonere lucht voor alle Nederlanders. Luchtverontreiniging leidt nu nog jaarlijks tot 11.000 sterfgevallen en Nederlanders leven gemiddeld 9 maanden korter als gevolg van vervuilde lucht.
Zie ook www.schoneluchtakkoord.nl

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-01-2020
Einddatum consultatie 10-02-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Lucht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

In het Schone Lucht Akkoord zijn maatregelen opgenomen voor de sectoren (weg)verkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Het akkoord is relevant voor:
• Rijk, provincies en gemeenten
• Inwoners
• Bedrijfsleven
• Gezondheids- en milieuorganisaties

Het doel van het Schone Lucht Akkoord is om in alle sectoren een dalende trend van emissies naar de lucht in te zetten. Doel is om hiermee in 2030 minimaal 50% gezondheidswinst voor de gezondheidseffecten van binnenlandse bronnen te realiseren ten opzichte van 2016. Ook wordt toegewerkt naar de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor luchtkwaliteit in 2030 voor fijn stof en stikstofdioxide.

Per binnenlandse bron zijn maatregelen opgenomen om deze daling van emissies in gang te zetten. Het Schone Lucht Akkoord heeft zodoende vooral gevolgen voor de deelnemende provincies en gemeenten. Voor burgers zullen de schadelijke gezondheidseffecten afnemen door de verbetering van de luchtkwaliteit.

In het Schone Lucht Akkoord staan ook afspraken over monitoring. Hierin wordt óók de bijdrage van de luchtvaart aan emissies in Nederland en de bijbehorende gezondheidseffecten in beeld gebracht. Aanpak en maatregelen worden uitgewerkt in het kader van de Luchtvaartnota die binnenkort gepubliceerd wordt, en de daaropvolgende luchthavenbesluiten.

Het Schone Lucht Akkoord is op 13 januari ondertekend door het Rijk, provincies en gemeenten. Hiermee zijn de hoofdlijnen vastgelegd en beginnen we aan de uitvoeringsfase van het beleid.
Via de website www.schoneluchtakkoord.nl kunt u zien welke gemeenten en provincies mede ondertekend hebben.

Daarnaast is er de mogelijkheid om te reageren op de akkoordtekst zelf. Indien uit de internetconsultatie blijkt dat het noodzakelijk is om aanpassingen te maken in de akkoordtekst, zal dit worden besproken met de provincies en gemeenten die het akkoord hebben ondertekend.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met het Schone Lucht Akkoord streven we naar 50% gezondheidswinst uit binnenlandse bronnen in 2030. Dat zorgt voor minder ziekte, minder sterfte en een betere kwaliteit van leven voor mensen in Nederland.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 10 februari 2020 via deze website reageren op het Schone Lucht Akkoord.
LET OP: Deze internetconsultatie vraagt specifiek naar aandachtspunten VOOR HET RIJK bij de uitvoering van maatregelen. Opmerkingen over lokaal of provinciaal beleid maken geen onderdeel uit van deze internetconsultatie.
LET OP2: In het Schone Lucht Akkoord staan ook afspraken over monitoring. Hierin wordt óók de bijdrage van de luchtvaart aan emissies in Nederland en de bijbehorende gezondheidseffecten in beeld gebracht. Aanpak en maatregelen worden uitgewerkt in het kader van de Luchtvaartnota die binnenkort gepubliceerd wordt, en de daaropvolgende luchthavenbesluiten.
Op de website www.schoneluchtakkoord.nl vindt u meer informatie.

De vragen:
Vraag 1: In het Schone Lucht Akkoord zijn maatregelen opgenomen voor de sectoren (weg)verkeer, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Wat vindt u van deze maatregelen?
Vraag 2: Op welke manier kunnen de maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord zo effectief mogelijk vormgegeven worden volgens u?
Vraag 3: Welke (aanvullende) maatregelen kan het Rijk opnemen in de uitvoeringsagenda van het Schone Lucht Akkoord?
Vraag 4: Hoe kunnen we u zo effectief mogelijk betrekken in de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord en hoe wilt u hierover op de hoogte gehouden worden?
Vraag 5: Het Schone Lucht Akkoord richt zich op 2030. Welke zaken op de langere termijn vindt u belangrijk?

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Hoofdlijnenbrief Schone Lucht Akkoord

Bron: www.rijksoverheid.nl

Kamerstuk Kamerbrief over het Schone Lucht Akkoord

Bron: www.rijksoverheid.nl

Website Gezondsheidsraad, Schonere Lucht

Bron: www.gezondheidsraad.nl

Website Schone Lucht Akkoord

Bron: www.schoneluchtakkoord.nl