Maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening

Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) in verband met de selectieve woningtoewijzing op grond van overlastgevend, crimineel, extremistisch of radicaal gedrag

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-12-2014
Einddatum consultatie 19-01-2015
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Huren en verhuren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit wetsvoorstel geeft gemeenten de mogelijkheid om woningzoekenden met een crimineel of overlastgevend verleden in bepaalde aangewezen complexen, straten of gebieden te weren waar sprake is van ernstige leefbaarheidsproblemen. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om in het kader van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme woningzoekenden met justitiële en strafvorderlijke antecedenten op het gebied van extremistische activiteiten ook te weren in bepaalde gebieden.
Voorgesteld wordt om in de Wbmgp op te nemen dat in complexen, straten of gebieden die op verzoek van de gemeenteraad door de Minister voor Wonen en Rijksdienst zijn aangewezen een verklaring omtrent het gedrag moet worden overlegd of dat een onderzoek moet worden gedaan op basis van politiegegevens, voordat een huisvestingsvergunning wordt verleend. Dit om vast te stellen of de woningzoekende en zijn medebewoners in het recente verleden crimineel of overlastgevend gedrag hebben vertoond.
Deze screeningsmaatregel is een ultimum remedium, in aanvulling op een integrale gebiedsgerichte aanpak om de leefbaarheid te bevorderen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gemeenten, woningcorporaties en andere particuliere verhuurders, potentiële huurders, politie

Verwachte effecten van de regeling

In gebieden waar de leefbaarheid en veiligheid ernstig onder druk staat worden personen geweerd van wie een gegrond vermoeden bestaat dat ze overlastgevend, crimineel of extremistisch gedrag zullen vertonen. Hierdoor zal op termijn de woonoverlast en criminaliteit in deze gebieden afnemen.

Doel van de consultatie

Het verzamelen van reacties over de inhoud van het wetsvoorstel. De reacties worden betrokken bij de afwegingen over het definitieve wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er is een reactie mogelijk op het hele voorstel. Ook kunt u op specifieke onderdelen uw reactie geven, alsmede uw eventuele verbetersuggesties.

Meer informatie