Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen

Op 19 maart 2019 Verordening (EU) 2019/452 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie (PbEU 2019, L 79) vastgesteld. In het wetsvoorstel Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen worden de noodzakelijke wettelijke maatregelen vastgesteld ter uitvoering van deze verordening.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-12-2019
Einddatum consultatie 14-01-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Handel

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De verordening kan gevolgen hebben voor investeerders van buiten de Europese Unie die in Nederland willen investeren en ondernemingen in Nederland waarin wordt geïnvesteerd. Zo kunnen zij om informatie gevraagd worden op grond van artikel 9, vierde lid van de verordening. Deze bevoegdheid volgt rechtstreeks uit de verordening.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De informatieverstrekkingsverplichtingen die in dit wetsvoorstel zijn opgenomen, vloeien rechtstreeks voort uit de verplichtingen tot informatie-uitwisseling die in de verordening zijn opgenomen. Hierbij biedt de verordening ook de mogelijkheid om bepaalde informatie direct op te vragen bij de buitenlandse investeerder of de onderneming waarin de buitenlandse directe investering wordt gepland of is voltooid (zie de algemene toelichting, paragraaf 3.4).
Er is getracht de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden door in het wetsvoorstel op te nemen dat dit een bevoegdheid is waarvan alleen gebruik gemaakt wordt als de verantwoordelijke minister de benodigde gegevens niet op een andere wijze heeft kunnen achterhalen. Echter, hoe hoog de regeldruk zal zijn kan op dit moment niet gekwantificeerd worden omdat geen zicht is op het volume van de vragen die gesteld gaan worden door de andere lidstaten.
Bovendien heeft de Europese Commissie geen impact assessment gedaan op basis waarvan een inschatting van de regeldruk kan worden gemaakt.

Waarop kunt u reageren

Op de tekst van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te implementeren regeling Verordening 2019/452

Bron: eur-lex.europa.eu