Regeling specifieke uitkering Bedrijfsmatig Vastgoed

Reactie

Naam OML (Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (drs V.G.K. Silvertand)
Plaats Roermond
Datum 16 november 2023

Vraag1

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over de in voorbereiding zijnde wijziging van de Specifieke Uitkering "Bedrijfsmatig Vastgoed” en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op de volledige Specifieke Uitkering inclusief de toelichting.
Ontwikkelingsmaatschappij Midden Limburg is blij met het initiatief om financiële steun te verlenen aan het organiseren en uitvoeren van verduurzaming op bedrijventerreinen.
Wij werken al enige tijd op verzoek van onze aandeelhoudende gemeenten aan het verduurzamen van bedrijventerreinen.
We zien grote problemen ten aanzien van de toekomstbestendigheid van veel terreinen.
Zo is beschikbaarheid van energie, naast verduurzaming en besparing een groot probleem.
Voor de nabije toekomst zien we water als knelpunt. Zowel wat betreft beschikbaarheid voor de industrie als overlast op de terreinen.
Daarnaast is hittestress en onaantrekkelijkheid van de bedrijventerreinen door gebrek aan groen een aandachtspunt.
Circulariteit van grondstoffen en materialen leeft nog nauwelijks terwijl sommige grondstoffen schaars worden.

De terreinen waar we begonnen zijn, zijn allemaal georganiseerde bedrijventerreinen omdat het contact met de ondernemers makkelijker en sneller gaat via een parkmanager, een BIZ bestuur of een ondernemersvereniging. De noodzaak om met name die bedrijventerreinen waar grote knelpunten ten aanzien van duurzaamheid spelen, te organiseren, ondersteunen wij van harte.
Wij zouden het wel betreuren als de miljoenen aan subsidie alleen ingezet gaan worden voor de organisatie van terreinen. Dan gebeurt en namelijk de komende jaren nog niks ten aanzien van duurzaamheid op terreinen.
Wij stellen voor om de middelen breder in te zetten dan alleen voor de organisatie op terreinen. En wel als volgt:
1) Focus op een aantal bedrijventerreinen waar nu al acties ten aanzien van verduurzaming in gang zijn gezet. Met extra ondersteuning kunnen hier grotere en snellere stappen gezet worden en van deze ervaring kunnen andere terreinen leren.
2) Ga na op welke bedrijventerreinen ten aanzien van de thema’s energie en water zich de komende jaren de grootste knelpunten voordoen.
3) Organiseer die bedrijventerreinen onder punt 2 die nog niet georganiseerd zijn nu. Van de manier waarop je dat aanpakt (vereniging, parkmanagement, BIZ enz.) leren andere niet georganiseerde bedrijventerreinen.
Op deze manier worden er de komende jaren zowel stappen gezet in daadwerkelijke verduurzaming, wordt inzichtelijk gemaakt waar de grootste problemen zich voor gaan doen en werk je aan het organiseren van die terreinen die dat het hardste nodig hebben.