Denk mee met de Staatscommissie rechtsstaat

Reactie

Naam M. Quené
Plaats Hilversum
Datum 23 mei 2023

Vraag1

Voor haar onderzoek is de Staatscommissie rechtsstaat op zoek naar ervaringen en perspectieven van burgers op de rechtsstaat en de rechtsstatelijke cultuur in Nederland. Welk onderwerp verdient in uw ogen speciale aandacht en waarom? Wat zijn concrete maatregelen om het functioneren van de regering, het parlement en de rechtspraak en hun onderlinge verhouding in de praktijk te verbeteren? Hoe kan de rechtsbescherming van de burger effectief beter worden?
Het is goed dat de staatscommissie er is. Het belangrijkste is dat de analyse van de staatscommissie zich zal moeten richten op concrete ervaringen van burgers. De rechtsstaat is niet alleen een juridisch concept, het is de ervaring in de praktijk die voor burgers telt.
Ik wil speciale aandacht vragen voor de situatie in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. In dit waterschap heeft een bestuursorgaan, het Dagelijks Bestuur, ál haar -verleende - bevoegdheden gemandateerd aan de directie van een stichting, de stichting Waternet. Deze stichting behartigt ook andere belangen dan die van het waterschap. Ik vraag me af of een dergelijke mandatering de bedoeling van de wetgever is geweest en of dit mag. Vervult de Minister van Infrastructuur en Waterstaat als uitvoerende macht wel zijn taak wat betreft handhaving? Mag een Algemeen Bestuur van een waterschap toestaan dat het DB al haar bevoegdheden mandateert aan een stichting?

Bijlage