Toelatingsregeling startende buitenlandse ondernemers van buiten de EU

Dit ontwerpbesluit regelt dat startende buitenlandse ondernemers van buiten de EU een verblijfsvergunning kunnen verkrijgen. Zij zijn een bron van innovatie, nieuwe banen, internationalisering en productiviteit.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-06-2014
Einddatum consultatie 24-07-2014
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Immigratie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het stimuleren van een ambitieus en aantrekkelijk ondernemings- en vestigingsklimaat, ter versterking van de Nederlandse kenniseconomie.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Vreemdelingen van buiten de Europese Unie die een innovatieve onderneming in Nederland willen starten (“start-up”).

Verwachte effecten van de regeling

Startende buitenlandse ondernemers van buiten de EU hebben nu vaak geen recht op een verblijfsvergunning omdat zij noch een uitgewerkt ondernemersplan hebben, noch beschikken over voldoende startkapitaal. Door dit ontwerpbesluit kunnen zij een verblijfsvergunning krijgen, mits een betrouwbare organisatie de ondernemer begeleidt. Ook moet de ondernemer beschikken over bestaansmiddelen van minimaal €1.040 per maand, eventueel afkomstig van een derde. De startende ondernemer moet bovendien aannemelijk hebben gemaakt waarom het product of de
dienst van toegevoegde waarde en innovatief is. De precieze voorwaarden zullen (nader) worden uitgewerkt in het Voorschrift Vreemdelingen 2000 en/of de Vreemdelingencirculaire 2000.

Startende buitenlandse ondernemers kunnen volgens het ontwerpbesluit een verblijfsvergunning krijgen die geldig is voor één jaar, bedoeld om in Nederland een onderneming te starten. Als de onderneming succesvol is gestart, kan de ondernemer doorstromen in de reeds bestaande verblijfsregeling voor zelfstandigen.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie wordt een ieder uitgenodigd een reactie te geven op het ontwerpbesluit. De reacties zullen worden betrokken bij de nadere uitwerking van het ontwerpbesluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen van het ontwerpbesluit.

Meer informatie