Wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs)

Dit wetsvoorstel regelt dat een vmbo-school samen met een mbo-instelling een doorlopende leerroute kan vormgeven. Een doorlopende leerroute is een gezamenlijk onderwijsprogramma vanaf de bovenbouw van het vmbo tot en met een mbo-diploma (op niveau 2, 3 of 4), waarbij het onderwijs verdiept, verrijkt of soms versneld kan worden. Dit voorstel regelt ook de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding, waarin een mbo-2 diploma kan worden behaald zonder dat een vmbo-examen behaald wordt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-01-2019
Einddatum consultatie 14-02-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 9212
Onderwerpen Beroepsonderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Vmbo-scholen, mbo-instellingen, vmbo-leerlingen en mbo-studenten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Vmbo-leerlingen en mbo-studenten
Leerlingen in het vmbo en studenten in het mbo zullen naast de huidige vmbo- en mbo-opleidingen kunnen kiezen voor een doorlopende leerroute waarbij de vmbo- en mbo-opleiding geïntegreerd wordt aangeboden. In 2019 stimuleren we, samen met de VO-raad en de MBO Raad, dat er in elke regio samenwerkingsafspraken vmbo-mbo worden gemaakt. Onderdeel van deze samenwerkingsafspraken is dat scholen actief verkennen welk aanbod van één of meer doorlopende leerroutes vmbo tot en met mbo past bij de regio zodat deze vervolgens kunnen worden vormgegeven vanaf studiejaar 2020-2021.

Vmbo-scholen en mbo-instellingen
Scholen en instellingen kunnen gebruik maken van de ruimte die de wet (structureel) biedt om samen een doorlopende leerroute aan te bieden. Via een actief stimuleringsprogramma wordt erop ingezet te realiseren dat een jongere in elke regio terecht kan in doorlopende leerroutes vmbo tot en met mbo. Afhankelijk van onder andere het netwerk, de sector(en) en de geografische ligging kan een regio verschillend ingedeeld zijn. Het is aan vmbo-scholen en mbo-instellingen om te bepalen in welke profielen en opleidingen doorlopende leerroutes worden aangeboden, in overeenstemming met de behoeften van het vervolgonderwijs en de regionale arbeidsmarkt. Niet elke sector is in elke regio relevant (er hoeft bijvoorbeeld niet in elke regio een maritieme opleiding te zijn).
De ruimte die wettelijk wordt geboden om een doorlopende leerroute aan te bieden zorgt ervoor dat scholen gemakkelijker kunnen samenwerken en tot een doorlopende leerroute kunnen komen. Zo geldt er maar één studieduur, één onderwijstijd, is het mogelijk om met het gemengde docententeam afspraken te maken over wie welk onderdeel van het programma verzorgt en wordt het mogelijk dat vmbo-examens worden gespreid.

Waarop kunt u reageren

Gehele wetsvoorstel

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling WVO

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling WEB

Bron: wetten.overheid.nl