Wijziging Besluit verdeling sterkte en middelen politie i.v.m. flexibilisering operationele inzet

Het ontwerp geeft de korpschef de bevoegdheid te beslissen een deel van de te realiseren operationele sterkte van een eenheid niet te realiseren en de middelen die als gevolg daarvan vrijvallen aan te wenden voor de bekostiging van andere uitgaven. Ten aanzien van een regionale eenheid doet de korpschef dit in overeenstemming met de burgemeesters van de gemeenten in het gebied waarin de regionale eenheid de politietaak uitvoert en de hoofdofficier van justitie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-12-2019
Einddatum consultatie 15-02-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 8939
Onderwerpen Politie brandweer en hulpdiensten

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De politie, de korpschef, burgemeesters, hoofdofficieren van justitie.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door toepassing van de bandbreedte van maximaal twee procent kunnen de middelen die bedoeld waren voor de besteding van dit deel van de te realiseren operationele sterkte worden aangewend voor een ander doel of andere doelen. Daarbij kan worden gedacht aan (tijdelijke) investeringen in bepaalde (operationele) functies, materiële uitgaven als bewapening een uitrusting, externe inhuur van personeel of om extra operationele uren te kunnen draaien, uiteraard binnen de grenzen van de bestaande wet- en regelgeving. Ten aanzien van een regionale eenheid doet de korpschef dit in overeenstemming met de burgemeesters van de gemeenten in het gebied waarin de regionale eenheid de politietaak uitvoert en de hoofdofficier van justitie.

Waarop kunt u reageren

Er kan op het hele ontwerp worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit verdeling sterkte en middelen politie

Bron: wetten.overheid.nl