Wetsvoorstel strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden

Het wetsvoorstel bevat een strafbaarstelling van het gebruik van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden. Het gaat om het zich verschaffen, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen van identificerende persoonsgegevens van een ander of een derde met het oogmerk om die ander vrees aan te (laten) jagen, ernstige overlast aan te (laten) doen of hem in de uitoefening van zijn ambt of beroep ernstig te (laten) hinderen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-07-2021
Einddatum consultatie 30-08-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 12988
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Iedereen. In het bijzonder: slachtoffers en daders van het gebruik van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden, en organisaties in de strafrechtketen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

- Duidelijke normstelling over het gebruik van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden;
- Afschrikwekkende werking die uitgaat van de nieuwe strafbaarstelling;
- Organisaties in de strafrechtketen, zoals politie en openbaar ministerie, worden in staat gesteld op te treden tegen het gebruik van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden;
- Met de strafbaarstelling wordt een norm gesteld die internet tussenpersonen ertoe zal bewegen ook op eigen initiatief, of anders na een melding, content te verwijderen die als doel heeft anderen te intimideren, waardoor de noodzaak van strafrechtelijk ingrijpen wordt weggenomen.

Waarop kunt u reageren

U wordt uitgenodigd te reageren op het wetsvoorstel, of delen daarvan. Op basis van de reacties tijdens de internetconsultatie kan het wetsvoorstel worden aangepast.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wetboek van Strafrecht BES

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Wetboek van Strafvordering BES

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Wetboek van Strafrecht

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Wetboek van Strafvordering

Bron: wetten.overheid.nl