Besluit stroomlijning keten voor derdenbeslag

Het kabinet acht het noodzakelijk dat de gegevensuitwisseling wordt verbeterd tussen partijen die beslag mogen leggen op periodiek inkomen of bevoegd zijn tot verrekening bij deze inkomsten. Het voorontwerp Wet stroomlijning keten derdenbeslag geeft een grondslag voor de geautomatiseerde uitwisseling van gegevens tussen deze partijen. Het voorontwerp bepaalt dat de gegevensuitwisseling verder wordt uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur (hierna: AMvB). Hierin voorziet deze AMvB.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-11-2021
Einddatum consultatie 01-12-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 9943
Onderwerpen Financieel toezicht Inkomensbeleid Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers op wiens periodieke inkomen beslag is gelegd of bij wiens periodieke inkomsten wordt verrekend, beslagleggende en verrekenende partijen (gemeenten, waterschappen, gerechtsdeurwaarders, UWV, SVB, Belastingdienst, LBIO en CJIB), private schuldeisers en derde-beslagenen (bijv. werkgevers).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Burgers
Omdat betalingsonmacht van burgers door de gegevensuitwisseling eerder aan het licht komt, worden minder onnodige proces- en executiekosten gemaakt. Op deze manier wordt nodeloze schuldophoging voor burgers zoveel mogelijk voorkomen. Met de gegevensuitwisseling kan het bestaansminimum en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers beter worden geborgd.

Private schuldeisers
De beoogde gegevensuitwisseling geeft de gerechtsdeurwaarder de mogelijkheid om zijn opdrachtgever – de schuldeiser – beter te adviseren over de mate waarin met een eventueel beslag het beoogde doel wordt bereikt. Een betalingsonmacht van de burger komt sneller aan het licht, waardoor zoveel mogelijk wordt voorkomen dat onnodige proces- en executiekosten worden gemaakt.

De beslagleggende partij
Door de beoogde gegevensuitwisseling kan de beslagleggende partij die de rol van coördinerend deurwaarder vervult zijn taken efficiënter uitvoeren en bij beëindiging van zijn beslag zorgdragen voor een zorgvuldige overdracht. Die overdracht komt ook ten goede aan de opvolgend beslagleggende partijen.

Derde-beslagenen
Derde-beslagenen worden ontlast doordat beslagleggende en verrekenende partijen hen door de gegevensuitwisseling tussen die partijen niet meer hoeven te raadplegen.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt een concept-regeling voor en de daarbij behorende nota van toelichting. U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen