Wijziging subsidieregeling sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

De geconsulteerde stukken voorzien in wijzigingen van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij en de Regeling subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (hierna: de subsidieregeling) om de subsidiebedragen te actualiseren en, waar mogelijk, knelpunten weg te nemen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-02-2020
Einddatum consultatie 26-03-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Pelsdierhouders.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De wijzigingen van de subsidieregeling zullen pelsdierhouders naar verwachting méér stimuleren om ongebruikte of verouderde opstallen te slopen of om te bouwen. Hiermee wordt, vanuit landschappelijk oogpunt, gezorgd dat ongebruikte of verouderde opstallen uit het landschap verdwijnen, dat percelen zoveel mogelijk een nuttige bestemming krijgen, en dat wordt bijgedragen aan het maken van een doorstart van de voormalige pelsdierhouder in de uitoefening van nieuwe bedrijfsactiviteiten.

De belangrijkste wijzigingen van de subsidieregeling zijn:
- het naar aanleiding van onderzoek van de WUR verhogen van de normbedragen voor het slopen van pelsdierhouderijen;
- het verhogen van het subsidiepercentage voor sloop van 50% naar 100%;
- het verruimen van het maximale subsidiebedrag per locatie (het maximumbedrag per locatie is nu 95.000 euro, of 120.000 euro indien sprake is van asbestverwijdering, maar wordt een variabel bedrag dat oploopt aan de hand van de locatiegrootte, waarbij eveneens een toeslag wordt gerekend voor eventuele asbestverwijdering);
- het verlengen van de termijn waarbinnen gesubsidieerde activiteiten moeten plaatsvinden van één naar drie jaar.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op de geconsulteerde wijzigingen van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij en van de Regeling subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij. De wijziging van de Regeling vindt u hieronder bij "overige documenten".

Downloads

Overige documenten

  • IAK-formulier wijziging subsidieregeling pelsdierhouderij

  • Rapport WUR Kosten en opbrengsten in de nertsenhouderij; Advies over actualisatie sloopregeling

  • Wijziging van de Regeling subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij