Wet ter regeling van tabaksverhittingsapparaten en gestandaardiseerde sigaretten

Met dit wetsvoorstel wordt een elektronisch apparaat, dat gebruikt kan worden voor de consumptie van tabaksproducten via een proces van verhitting, onder de reikwijdte van de Tabaks- en rookwarenwet gebracht. Ook wordt uitvoering gegeven aan het in het Preventieakkoord opgenomen voornemen om bij ministeriële regeling eisen te stellen aan het uiterlijk van sigaretten (zoals eisen die een standaard uiterlijk voorschrijven).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-06-2020
Einddatum consultatie 31-07-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 11245
Onderwerpen Gezondheidsrisico's

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

a. producenten en importeurs van elektronische verhittingsapparaten en sigaretten,
b. eigenaren van verkooppunten en verkoopmedewerkers,
c. jongeren, ex-rokers, en andere gebruikers van elektronische verhittingsapparaten en consumenten van sigaretten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

a. Voor producenten en importeurs van elektronische verhittingsapparaten en detaillisten die dergelijke apparaten aanbieden gaat het vooralsnog enkel om kennisnemingskosten van de nieuwe regelgeving. Deze kosten zijn eenmalig en daarom beperkt. Producenten en importeurs van sigaretten krijgen te maken met kennisnemingskosten en kosten voor het omzetten van drukapparatuur en het aanpassen en het testen van de software. De regeldrukkosten vangen aan met het kennisnemen van de nieuwe eisen die bij ministeriële regeling nog worden gesteld aan sigaretten. Verder zullen producenten en importeurs er rekening mee moeten houden dat de nieuwe regels van invloed zullen zijn op hun afzetmarkt. Hier staat echter tegenover dat zij kosten zullen besparen als het gaat om marketinguitgaven.

b. Er zijn geen aanwijzingen dat het wetsvoorstel een directe omzetdaling tot gevolg heeft voor de verkooppunten. Wel zullen verkopers van elektronische verhittingsapparaten er rekening mee moeten houden dat o.a. het uitstalverbod en de leeftijdsgrens van toepassing worden bij de verkoop.

c. Jongeren, ex-rokers en andere consumenten worden veel minder blootgesteld aan marketinguitingen voor elektronische verhittingsapparaten en sigaretten. Voorts wordt het rookverbod van toepassing op elektronische verhittingsapparaten en mogen deze apparaten niet meer aan jongvolwassenen en kinderen onder de 18 worden verkocht. Door het stellen van deze eisen wordt het bewustzijn van de schadelijkheid van het consumeren van tabaksproducten en aanverwante producten vergroot, de mogelijkheid om die producten aan te prijzen beperkt en uiteindelijk het gebruik ervan ontmoedigd, hetgeen gezondheidswinst oplevert. Hierdoor worden in het bijzonder jongeren beschermd tegen een nicotineverslaving.

Waarop kunt u reageren

Voor alle belanghebbenden en geïnteresseerden geldt dat er kan worden gereageerd op het wetsvoorstel.

Bij de weging van de inhoudelijke argumenten die worden aangedragen, wordt rekening gehouden met artikel 5, derde lid, van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging. Dit artikel bepaalt dat overheden bij de vaststelling en uitvoering van hun beleid zich niet laten beïnvloeden door de commerciële en andere gevestigde belangen van de tabaksindustrie. Reacties, vragen en opmerkingen die betrekking hebben op beleidskeuzes zullen daarom niet worden behandeld.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Tabaks- en rookwarenwet

Bron: wetten.overheid.nl

Tabaks- en rookwarenbesluit

Bron: wetten.overheid.nl

Tabaks- en rookwarenregeling

Bron: wetten.overheid.nl