Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud

Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan Verordening (EU) 2021/784 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud (PbEU 2021, L172); ook wel TOI-verordening. De verordening is van toepassing met ingang van 7 juni 2022.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-07-2021
Einddatum consultatie 09-08-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 10231
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanbieders van hostingdiensten, aanbieders van online-inhoud, bevoegde autoriteit voor Nederland.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De effecten bestrijken meerdere terreinen. Uit het impact-assessment van de Europese Commissie blijkt dat eenduidigere regels door de verordening ervoor zorgen dat fragmentatie van de markt wordt tegengegaan en juridische zekerheid en vertrouwen wordt vergroot.
Voor de aanbieders van hostingdiensten die zijn diensten aanbiedt in de Europese Unie betekent dit met name dat zij in hun algemene voorwaarden hun beleid moeten vastleggen voor het tegengaan van de verspreiding van terroristische inhoud via hun diensten. Ook geldt voor alle aanbieders van hostingdiensten dat zij een contactpunt moeten aanwijzen of oprichten voor de ontvangst en snelle behandeling van verwijderingsbevelen.
Indien zij zijn geconfronteerd met terroristische online-inhoud gelden er daarnaast aanvullende verplichtingen, zoals het nemen van maatregelen om misbruik van zijn diensten te voorkomen. De keuze ten aanzien van de te treffen maatregelen blijft bij de aanbieder.
Er wordt in de verordening rekening gehouden met de proportionaliteit van verplichtende maatregelen ten aanzien van de grootte van de aanbieders van hostingdiensten.
Vanwege deze gevolgen heeft een MKB-toets plaatsgevonden, waarbij is gesproken met een aantal aanbieders van hostingdiensten over de gevolgen.

Waarop kunt u reageren

Op de verordening kan niet gereageerd worden, nu deze door de Europese wetgever is vastgesteld. Wel kan gereageerd worden op de voorgestelde uitvoeringswet die invulling geeft over de wijze waarop de verordening wordt uitgevoerd.
Het doel van de consultatie is informeren over de verordening en het bieden van gelegenheid tot geven van reactie op bijvoorbeeld de uitvoering van de verordening in de praktijk en eventuele onduidelijkheden daarover. Bij de inrichting van het zbo die de bevoegde autoriteit voor Nederland wordt (‘Autoriteit’), waar nog een passende naam voor wordt gezocht, wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met vragen uit de praktijk.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te implementeren regeling TOI-verordening

Bron: eur-lex.europa.eu