Besluit testlocatie drones

In het AO in de Tweede Kamer van 3 september 2015 is het belang van de aanwezigheid van meer experimenteerruimte op testlocaties voor test- of experimentele vluchten drones onderkend.Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is voornemens het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart, het Besluit burgerluchthavens, het Besluit luchtvaartuigen 2008 en het Besluit vluchtuitvoering te wijzigen in verband met het faciliteren van experimenten en testen met drones op testlocaties.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-09-2017
Einddatum consultatie 24-10-2017
Status Regeling ingetrokken
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Luchtvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De aanpassing van de regelgeving beoogt een veilige en laagdrempelige aanpak voor het uitvoeren van testen en experimenten met drones te creëren. Nu wordt veel gebruik gemaakt van ontheffingen om het testen van drones mogelijk te maken. Dit is niet langer wenselijk. In de conceptregelgeving en het IAK is uitgewerkt aan welke eisen moet worden voldaan om zonder documenten te testen en welke randvoorwaarden en procedures gelden. Een deel wordt later in lagere regelgeving (ministeriële regeling) uitgewerkt.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt:
Personen en bedrijven die drones willen testen kunnen op een testlocatie op een laagdrempelige manier en in een veilige omgeving met drones testen en experimenteren.

De exploitant van een testlocatie vraagt een veiligheidscertificaat aan bij de Inspectie Leefbaarheid en Transport om de testlocatie in bedrijf te hebben.

Wanneer een luchthaven alleen wordt gebruikt voor het resten van drones kan worden volstaan met de aanvraag van een luchthavenregeling bij de provincie.

Luchtvarenden houden rekening met een (tijdelijke) beperking of sluiting van het luchtruim boven een testlocatie.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De aangepaste regelgeving zorgt ervoor dat er niet langer ontheffingen hoeven te worden aangevraagd om te kunnen testen met drones. Hierdoor worden de mogelijkheden om te kunnen testen en experimenten vergroot. Dit zorgt ervoor dat de innovatie op het gebied van drones wordt versterkt en daarmee de positie van Nederland als kennis- en innovatieland. Het testen en experimenteren vindt op een veilige manier plaats doordat het op afgeschermde locaties plaatsvindt en eisen aan het gebruik van een luchthaven, de exploitant en de tester worden gesteld.

Een exploitant van een testlocatie voor drones moet aan een eisen voldoen, zoals een veiligheidsmanagementsysteem als onderdeel van de aanvraag voor een veiligheidscertificaat. Dit brengt nalevingskosten met zich mee.

Voor uitvoeren van een test- of experimenteervlucht met een drone op een testlocatie verminderen de nalevingskosten aanzienlijk. Er is namelijk geen ROC, brevet, Bewijs van Luchtwaardigheid en een Bewijs van Inschrijving meer vereist.

In zijn totaliteit nemen de administratieve lasten derhalve fors lager af en per saldo nemen daarmee de regeldrukeffecten af. Het testen en experimenteren met drones wordt daarmee laagdrempeliger en goedkoper.

Waarop kunt u reageren

De consultatie vindt plaats om belangstellenden de gelegenheid te geven een reactie te geven. Belangstellenden kunnen op alle voorgestelde wijzigingen een reactie geven.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Brief Tweede Kamer, 28 augustus 2015

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl